การแบ่งส่วนราชการ

4. ส่วนการเมืองและการเลือกตั้ง

 เข้าเว็บไซต์  ส่วนการเมืองและการเลือกตั้ง

หน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารและอำนวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาตำบล สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น การดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิก สภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น การอำนวยการ ประสานงาน และเป็นศูนย์กลางการสนับสนุนช่วยเหลือการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภาและการเลือกตั้งอื่น ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ตลอดจนการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการเมืองตามรัฐธรรมนูญในความรับผิดชอบของกระทรวง และงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ได้แก่ การอำนวยการเลือกตั้งผู้แทนต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวง ทบวง กรม และการดำเนินการตามพระราชบัญญัติโรงรับจำนำ พ.ศ.2505 โดยแบ่งงานออกเป็นกลุ่มงาน และฝ่ายต่าง ๆ ดังนี้

 

4.1 กลุ่มพัฒนาระบบสนับสนุนการเลือกตั้ง แบ่งงานภายในเป็น

4.1.1 งานสนับสนุนการเลือกตั้ง มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

1) งานสนับสนุนการเลือกตั้งทุกประเภท งานตามแผนพัฒนาการเมืองตามรัฐธรรมนูญในความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทย

2) งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

4.1.2 งานบริหารทั่วไป โดยแบ่งงานภายใน เป็น

4.1.2.1 หมวดงานธุรการ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

1) งานธุรการทั่วไปของส่วนการเมืองและการเลือกตั้ง

2) การเก็บรักษาและเบิกจ่ายเครื่องเขียนแบบพิมพ์ วัสดุ ครุภัณฑ์

3) การดูแลรักษาและจัดให้มีการซ่อมแซมครุภัณฑ์ และยานพาหนะ

4) งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

4.1.2.2 หมวดงานบันทึกข้อมูล มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

1) งานการพิมพ์และบันทึกข้อมูลของส่วนการเมืองและการเลือกตั้ง โดยให้ปฏิบัติงานเป็นไปอย่างต่อเนื่องและสามารถผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการได้ทุกเวลาในกรณีมีความเร่งด่วน

2) งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

4.1.2.3 หมวดงานเลขานุการผู้อำนวยการส่วนการเมืองและการเลือกตั้ง มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

1) ติดตามการเสนอหนังสือถึงผู้อำนวยการสำนัก และแจกจ่ายคืนให้ผู้รับผิดชอบ

2) ประสานงานการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

4.1.3 งานงบประมาณ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

1) จัดทำคำของบประมาณ การขอรับการสนับสนุนและการจัดสรรงบประมาณการเลือกตั้ง

2) ควบคุมและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และงานการเงินทุกประเภท

3) งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 

4.2 ฝ่ายประสานงานเลือกตั้ง มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

1) การอำนวยการประสานงานและเป็นศูนย์กลางการประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภาและการเลือกตั้งอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ การเลือกตั้ง

2) เป็นศูนย์กลางสนับสนุนการเลือกตั้ง ระหว่างคณะกรรมการการเลือกตั้ง กับกระทรวง จังหวัด อำเภอ กิ่งอำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

3) งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 

4.3 ฝ่ายอำนวยการเลือกตั้งมีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

1) การบริหารประสานงานและอำนวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมาย

2) การอำนวยการเลือกตั้งผู้แทนองค์กรต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมายงานระเบียบ กฎหมายและข้อหารือระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ทุกประเภท

3) งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 

4.4 ฝ่ายจัดตั้งโรงรับจำนำ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

1) งานตามพระราชบัญญัติโรงรับจำนำ พ.ศ. 2505

2) งานทะเบียนโรงรับจำนำ การตรวจสอบการจัดตั้งย้ายโรงรับจำนำ การส่งเสริมและกำกับดูแลโรงรับจำนำ

3) การจัดประชุมคณะกรรมการควบคุมโรงรับจำนำ การออกใบอนุญาตเกี่ยวกับโรงรับจำนำ การเลิกกิจการการจัดทำข้อมูลโรงรับจำนำ การรวบรวมบัญชีทรัพย์จำนำที่ขาดส่งดอกเบี้ย เกินกว่า 4 เดือน การตรวจสอบบัญชีงบเดือน

4) การพัฒนาระบบ ส่งเสริมกิจการโรงรับจำนำ

5) งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 

4.5 ฝ่ายกฎหมายและวิชาการ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

1) การศึกษาปรับปรุงกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับโรงรับจำนำ

2) การพิจารณาอุทธรณ์ การตอบข้อหารือเกี่ยวกับกฎหมาย การพิจารณาเปลี่ยนตัวผู้ไถ่ถอนทรัพย์จำนำ

3) งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 

4.6 ฝ่ายตรวจโรงรับจำนำ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

1) การลงรายการรับและพิจารณาตั๋วจำนำหาย

2) การลงรายการรับ รายงานงบเดือน และการลงรายการรับรายงานบัญชีทรัพย์ที่ขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่า 4 เดือน /

3) การจัดเจ้าหน้าที่ให้บริการประชาชน การตอบข้อสอบถามเกี่ยวกับโรงรับจำนำ

4) งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

4.6.1 งานศูนย์บริการกิจการโรงรับจำนำ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

1) การลงรายการรับและพิจารณาตั๋วจำนำหาย

2) การลงรายการรับ รายงานงบเดือน และการลงรายการรับรายงานบัญชีทรัพย์ที่ขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่า 4 เดือน

3) การจัดเจ้าหน้าที่ให้บริการประชาชน การตอบข้อสอบถามเกี่ยวกับโรงรับจำนำ

4) งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

4.6.2 งานตรวจโรงรับจำนำ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

1) การอำนวยการตรวจโรงรับจำนำให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยโรงรับจำนำ 75 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร

2) งานอื่น ๆ ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

ส่วนการเมืองฯ