ข่าวประชาสัมพันธ์

การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนขั้นเงินตอบแทนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ส่วนบริหารงานกำน้ันผู้ใหญบ้าน

เข้าชม 4081 ครั้ง

3 กันยายน 2561

การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนขั้นเงินตอบแทนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562_