มท. 0310.3/ว6229 แบบรายงานฯ โครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านฯ ปีงบประมาณ2560

เข้าชม 1749 ครั้ง

4 พฤศจิกายน 2559


4 พฤศจิกายน 2559

สิ่่งที่ส่งมาด้วย ตามไฟล์แนบ
1. แบบรายงานฯ ของอำเภอ  1 แผ่น
2. แบบรายงานฯ ของจังหวัด 1 แผ่น

3. ข้อมูลหมู่บ้านที่มีคณะกรรมการหมู่บ้าน แยกรายจังหวัด 1 ชุด

4. Road Map การขับเคลื่อนโครงการฯ 1 ชุด

5. แผนผังการบริหารงบประมาณตามโครงการฯ 1 ชุด

6. แบบรายงานชื่อผู้ประสานงานจังหวัด 1 แผ่น