ข้อมูลทางการปกครอง

ส่วนบริหารงานกำนันผู้ใหญ่บ้าน

12 เมษายน 2560

เข้าชม 64811 ครั้ง

21 พฤศจิกายน 2559


26 สิงหาคม 2564

ข้อมูลทางการปกครอง

ข้อมูลการปกครองส่วนภูมิภาค (ทำเนียบท้องที่)
จำนวนจังหวัด 76 จังหวัด
จำนวนอำเภอ 878 อำเภอ
จำนวนตำบล 7,255 ตำบล  
จำนวนหมู่บ้าน    75,086  หมู่บ้าน

 

ข้อมูลการปกครอง (พื้นที่ที่มีอัตรากำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ได้ตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่)
จำนวนจังหวัด 76 จังหวัด
จำนวนอำเภอ 877 อำเภอ 1
จำนวนตำบล      7,036    ตำบล 2
จำนวนหมู่บ้าน    74,709  หมู่บ้าน 3

 

 

3. ข้อมูลกรอบอัตรากำลัง (พื้นที่ที่มีอัตรากำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ได้ตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่)
ตำแหน่ง จำนวน(อัตรา)
กำนัน        7,036
ผู้ใหญ่บ้าน              67,673 
แพทย์ประจำตำบล      7,036
สารวัตรกำนัน          14,072
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน    195,599
รวม 291,326

  

หมายเหตุ

1. จำนวนอำเภอไม่เท่ากับทำเนียบท้องที่ เนื่องจาก อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี ไม่มีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ

2. จำนวนตำบลไม่เท่ากับทำเนียบท้องที่ เนื่องจากมีตำบล จำนวน 219 แห่ง ต้องห้ามแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยเทศบาล

3. จำนวนหมู่บ้านไม่เท่ากับทำเนียบท้องที่ เนื่องจากมีหมู่บ้าน จำนวน 377 แห่ง ต้องห้ามแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยเทศบาลและเป็นหมู่บ้านที่มีปัญหาพื้นที่ความมั่งคงไม่สามารถเลือกผู้ใหญ่บ้านได้

 

                      

ข้อมูล ณ เดือนสิงหาคม  2564 ส่วนบริหารงานกำนันผู้ใหญ่บ้าน สำนักบริหารการปกครองท้องที่