ข้อมูลที่ดินที่อยู่ในความครอบครองของ ปค. (ภาคเหนือ) 9 จังหวัด (หนังสือ ปค. ที่ มท 0310.1/16836 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2560)

ส่วนระบบการปกครองท้องที่ สำนักบริหารการปกครองท้องที่ โทร. 026298308-14 ต่อ 306 โทรสาร 026298304

เข้าชม 910 ครั้ง

18 สิงหาคม 2560


18 สิงหาคม 2560

ข้อมูลที่ดินที่อยู่ในความครอบครองของ ปค. (ภาคเหนือ) 9 จังหวัด