หนังสือสั่งการ

มท0310.2/ว6837 การติดตามผลสำเร็จการปฏิบัตหน้าที่ของกำนันผู้ใหญ่บ้าน (Active monitoring) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ส่วนบริหารงานกำนันผู้ใหญ่บ้าน ส่วนบริหารงานกำนันผู้ใหญ่บ้าน

12 มีนาคม 2562

เข้าชม 476 ครั้ง

ปกติ