หนังสือสั่งการ

งป.599 งป.599 - วช.โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2561 เพื่อใช้ในการสนับสนุนการบูรณาการและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ เขตตรวจราชการที่ 1 ไปตั้งจ่ายที่ทําการปกครองจังหวัด รวม 2 แห่ง

13 ธันวาคม 2560

ปกติ

งป.309 มท0305.2/ว20052 จัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับสำนักงานบริหารราชการตำบลในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำเดือน (ตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561)

9 ตุลาคม 2560

ปกติ