หนังสือสั่งการ

งป 772 สน.มน. โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการงานด้านกิจการผู้อพยพ สำหรับเดือน เม.ย. - ก.ย.2561 ไปตั้งจ่ายที่ทำการปกครองจังหวัด 4 แห่ง

2 เมษายน 2561

ปกติ

งป.776 งป.776 - วช. โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน (P to P) (งวดที่ 2) ไปตั้งจ่าย ทปค.จ.รวม 31 แห่ง

1 เมษายน 2561

ปกติ

งป 771 สน.มน. โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพื่อสนับสนุนค่าสาธารณูปโภค (ค่ากระแสไฟฟ้า) พื้นที่พักพิงชั่วคราว สำหรับเดือน เม.ย. - ก.ย.2561 ไปตั้งจ่ายที่ทำการปกครองจังหวัดตาก

30 มีนาคม 2561

ปกติ

งป.766 งป.766 - วช. โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2561 เพื่อใช้ในการสนับสนุนการบูรณาการและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ เขตตรวจราชการที่ 2 ไปตั้งจ่ายที่ทําการปกครองจังหวัด รวม 3 แห่ง

30 มีนาคม 2561

ปกติ

งป.763 สน.ปท. โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตภาคเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (จังหวัด/ตำบล) ไปตั้งจ่ายที่ทำการปกครองจังหวัด 32 แห่ง

29 มีนาคม 2561

ด่วนที่สุด