หนังสือสั่งการ

งป.674 งป.674 - วช. โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2561 เพื่อใช้ในการสนับสนุนการบูรณาการและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ เขตตรวจราชการที่ 6,7 ไปตั้งจ่ายที่ทําการปกครองจังหวัด รวม 3 แห่ง

31 มกราคม 2561

ปกติ

งป.669 งป.669 - วช. โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2561 เพื่อใช้ในการสนับสนุนการบูรณาการและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ เขตตรวจราชการที่ 15,16,17,18 ไปตั้งจ่ายที่ทําการปกครองจังหวัด รวม 4 แห่ง

25 มกราคม 2561

ปกติ

งป.662 งป.662 - วช. โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2561 เพื่อใช้ในการสนับสนุนการบูรณาการและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ เขตตรวจราชการที่ 1 ไปตั้งจ่ายที่ทําการปกครองจังหวัด รวม 2 แห่ง

16 มกราคม 2561

ปกติ

งป.646 งป.646 - วช. โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2561 เพื่อใช้ในการสนับสนุนการบูรณาการและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ เขตตรวจราชการที่ 1 ไปตั้งจ่ายที่ทําการปกครองจังหวัด รวม 2 แห่ง

11 มกราคม 2561

ปกติ

งป.628 งป.628 - วช. โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2561 เพื่อใช้ในการสนับสนุนการบูรณาการและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ เขตตรวจราชการที่ 4,8 ไปตั้งจ่ายที่ทําการปกครองจังหวัด รวม 4 แห่ง

3 มกราคม 2561

ปกติ

งป.675 งป.675 - วช. โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2561 เพื่อใช้ในการสนับสนุนการบูรณาการและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ เขตตรวจราชการที่ 11,13,14 ไปตั้งจ่ายที่ทําการปกครองจังหวัด รวม 3 แห่ง

3 มกราคม 2561

ปกติ

งป.616 งป.616 - วช. โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2561 เพื่อใช้ในการสนับสนุนการบูรณาการและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ เขตตรวจราชการที่ 16,18 ไปตั้งจ่ายที่ทําการปกครองจังหวัด รวม 4 แห่ง

22 ธันวาคม 2560

ปกติ