หนังสือสั่งการ

งป.174 สน.อส. ส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน เพื่อเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรสมาชิก อส. ประจำไตรมาส 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2563) เพิ่มเติม ไปตั้งจ่ายที่ทําการปกครองจังหวัดรวม 11 แห่ง

24 มกราคม 2563

ปกติ

งป.167 สน.อส. ส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน เพื่อเป็นเงินช่วยเหลือสมาชิก อส. กรณีเกษียณอายุ และลาออก จำนวน 2 ราย ไปตั้งจ่าย ณ ศูนย์ฝึกสมานมิตร จังหวัดประจวบคีรีขันธ

21 มกราคม 2563

ปกติ

งป.166 สน.อส. ส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการรักษาความปลอดภัยและการอำนวยความสะดวกการจราจรในงานพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ไปตั้งจ่ายที่ทำการปกครองจังหวัดรวม 13 แห่ง

20 มกราคม 2563

ด่วนที่สุด

งป.150 สน.อส. ส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน เพื่อเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงสนามและเสบียงสนามสมาชิก อส. ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2563) ไปตั้งจ่ายที่ทําการปกครองจังหวัดรวม 76 แห่ง

14 มกราคม 2563

ปกติ

งป.151 สน.อส. ส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน สําหรับเป็นค่าใช้จ่ายโครงการบริหารจัดการแบบบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในห้วง 3 เดือนหลัง (เดือนมกราคม - มีนาคม 2563) ไปตั้งจ่ายที่ทําการปกครองจังหวัดรวม 76 แห่ง

14 มกราคม 2563

ปกติ

งป.153 สน.อส. ส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน เพื่อเป็นค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสมาชิก อส. ที่ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ (จชต.) ประจําไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2563) จำนวน 2 เดือน ไปตั้งจ่ายที่ทําการปกครองจังหวัดรวม 4 แห่ง

14 มกราคม 2563

ปกติ

งป.141 สน.อส. ส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเร่งรัดปฏิบัติการค้นหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัด ในห้วง 3 เดือนหลัง (เดือนมกราคม - มีนาคม 2563) ไปตั้งจ่ายที่ทำการปกครองจังหวัดรวม 76 แห่ง

13 มกราคม 2563

ปกติ

งป.145 สน.อส. ส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 ไปพลางก่อน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน ในห้วง 3 เดือนหลัง (มกราคม - มีนาคม 2563) ไปตั้งจ่ายที่ทำการปกครองจังหวัดรวม 76 แห่ง

13 มกราคม 2563

ปกติ