หนังสือสั่งการ

งป 764 สน.มน. โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เป็นค่าจ้างเหมาบริการลูกจ้างผู้ปฏิบัติงานออกหรือต่ออายุหนังสือผ่านแดน สำหรับเดือน เม.ย. - ก.ย.2561 ไปตั้งจ่ายที่ทำการปกครองจังหวัด 15 แห่ง

29 มีนาคม 2561

ปกติ

งป 765 สน.มน. โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เป็นค่าจ้างเหมาบริการลูกจ้างผู้ปฏิบัติงานพื้นที่พักพิงชั่วคราวผู้หนีภัยการสู้รบ สำหรับเดือน เม.ย. - ก.ย.2561 ไปตั้งจ่ายที่ทำการปกครองจังหวัด 3 แห่ง

29 มีนาคม 2561

ปกติ

งป.758-759 สน.ปท. โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 สำหรับการจัดประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ จังหวัด... (กบร.จังหวัด) ไปตั้งจ่ายที่ทำการปกครองจังหวัด 32 แห่ง

28 มีนาคม 2561

ด่วนที่สุด

งป.727-736 สน.ปท. โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ตาม “โครงการไทยนิยม ยั่งยืน” ไปตั้งจ่ายที่ทำการปกครองจังหวัด 76 แห่ง

26 มีนาคม 2561

ด่วนที่สุด

งป.749 สน.ปท. โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 รายการค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ที่ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ (จังหวัดชายแดนใต้) สำหรับไตรมาสที่ 3-4 ไปตั้งจ่ายที่ทำการปกครองจังหวัด 4 แห่ง

26 มีนาคม 2561

ด่วนที่สุด