หนังสือสั่งการ

งป.789 งป.789 - วช. โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2561 เพื่อใช้ในการสนับสนุนการบูรณาการและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ เขตตรวจราชการที่ 17,18 ไปตั้งจ่ายที่ทําการปกครองจังหวัด รวม 5 แห่ง

23 เมษายน 2561

ปกติ

แบบรายงาน ติดตามผลการโอนจัดสรรงบประมาณให้ส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (แบบรายงานค่าสาธารณูปโภค เพิ่ม) แบบ2 และสรุปแบบ2 ให้รายงานมาพร้อมกับรายงานทุกวันที่ 10 ค่าขนย้ายรายงานรวมที่ขอมาด้วย ค่าจ้างเหมารวม 1-2 รายงานด้วย ส่ง FAX หนังสือนำส่งไม่ต้องส่งมา

20 เมษายน 2561

ปกติ

งป.861 งป.861 - วช. โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2561 เพื่อใช้ในการสนับสนุนการบูรณาการและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ เขตตรวจราชการที่ 7,8 ไปตั้งจ่ายที่ทําการปกครองจังหวัด รวม 4 แห่ง

19 เมษายน 2561

ปกติ

งป.810 งป.810 - วช. โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2561 เพื่อใช้ในการสนับสนุนการบูรณาการและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ เขตตรวจราชการที่ 4,5,8 ไปตั้งจ่ายที่ทําการปกครองจังหวัด รวม 4 แห่ง

10 เมษายน 2561

ปกติ

งป.813 งป.813 - วช. โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2561 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพอําเภอเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ (งวดที่ 2) ไปตั้งจ่าย ทปค.จ. จํานวน 10 แห่ง

10 เมษายน 2561

ปกติ

งป 806 สน.มน.โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพื่อสนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติหน้าที่ของชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ไตรมาสที่ 3-4 (เมษายน - กันยายน 2561) ไปตั้งจ่ายที่ทำการปกครองจังหวัดปัตตานี

9 เมษายน 2561

ปกติ

งป 807 สน.มน.โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพื่อสนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติหน้าที่ของชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ไตรมาสที่ 3-4 (เมษายน - กันยายน 2561) ไปตั้งจ่ายที่ทำการปกครองจังหวัดยะลา

9 เมษายน 2561

ปกติ

งป 808 สน.มน.โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพื่อสนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติหน้าที่ของชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ไตรมาสที่ 3-4 (เมษายน - กันยายน 2561) ไปตั้งจ่ายที่ทำการปกครองจังหวัดนราธิวาส

9 เมษายน 2561

ปกติ