หนังสือสั่งการ

งป.146 สน.อส. ส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามภารกิจของกองอาสารักษาดินแดน โครงการจัดสรรงบปฏิบัติการในภารกิจ อส.ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2563) ไปตั้งจ่ายที่ทําการปกครองจังหวัดรวม 76 แห่ง

13 มกราคม 2563

ปกติ

งป.139 สน.อส. ส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายโครงการนำส่งผู้เสพผู้ติดยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษา ในห้วง 3 เดือนหลัง (มกราคม-มีนาคม 2563) ไปตั้งจ่ายที่ทำการปกครองจังหวัดรวม 76 แห่ง

7 มกราคม 2563

ปกติ

งป.140 สน.อส. ส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน สําหรับเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการป้องกันยาเสพติด ในห้วง 3 เดือนหลัง (มกราคม - มีนาคม 2563) ไปตั้งจ่ายที่ทําการปกครองจังหวัดรวม 76 แห่ง

7 มกราคม 2563

ปกติ

งป.124 สน.อส. ส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน เพื่อเป็นค่าตอบแทนและเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสมาชิก อส. ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2563) จำนวน 2 เดือน ไปตั้งจ่ายที่ทําการปกครองจังหวัด รวม 76 แห่ง และศูนย์ฝึกสมานมิตร

26 ธันวาคม 2562

ด่วนที่สุด

งป.125 สน.อส. ส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน เพื่อเป็นเงินช่วยเหลือสมาชิก อส. กรณีเกษียณอายุ ลาออกและเสียชีวิต ครั้งที่ 1/2563 ไปตั้งจ่ายที่ทําการปกครองจังหวัด รวม 60 แห่ง

26 ธันวาคม 2562

ปกติ

งป.126 สน.อส. ส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน เพื่อเป็นค่ารักษาพยาบาลสมาชิก อส. ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2563) ไปตั้งจ่ายที่ทําการปกครองจังหวัดรวม 69 แห่ง และศูนย์ฝึกสมานมิตร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

26 ธันวาคม 2562

ปกติ

งป.127 สน.อส. ส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน เพื่อเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรสมาชิก อส. ประจำไตรมาส 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2563) ไปตั้งจ่ายที่ทําการปกครองจังหวัดรวม 69 แห่ง และศูนย์ฝึกสมานมิตร จังหวัดประจวบคีรีขันธ

26 ธันวาคม 2562

ปกติ

มท 0310.1/9582 งป.854 สน.ปท. โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 เพื่อสนับสนุนงบประมาณเพ่ิมเติมสำหรับเป็นค่าก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก (ค่าเสาเข็ม) ไปตั้งจ่ายที่ทำการปกครองจังหวัดพิษณุโลก

11 พฤษภาคม 2561

ด่วนที่สุด