หนังสือสั่งการ

งป.741 งป.741 โอนจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับงานบริหารราชการตำบลในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำเดือน (เม.ย. - ก.ย.61) ไปตั้งจ่าย ทปค.จ.รวม 4 แห่ง

23 มีนาคม 2561

ด่วนที่สุด

งป.721 งป.721 - วช. โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2561 เพื่อใช้ในการสนับสนุนการบูรณาการและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ เขตตรวจราชการที่ 11 ไปตั้งจ่ายที่ทําการปกครองจังหวัดมุกดาหาร

16 มีนาคม 2561

ปกติ

งป.722 งป.722 - วช. โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2561 เพื่อใช้ในการสนับสนุนการบูรณาการและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ เขตตรวจราชการที่ 6,8 ไปตั้งจ่ายที่ทําการปกครองจังหวัด รวม 4 แห่ง

16 มีนาคม 2561

ปกติ

งป.726 งป.726 - วช. โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2561 เพื่อใช้ในการสนับสนุนการบูรณาการและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ เขตตรวจราชการที่ 8 ไปตั้งจ่ายที่ทําการปกครองจังหวัดสงขลา

16 มีนาคม 2561

ปกติ

งป.712 งป.712 - วช. โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2561 เพื่อใช้ในการสนับสนุนการบูรณาการและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ เขตตรวจราชการที่ 2 ไปตั้งจ่ายที่ทําการปกครองจังหวัด รวม 2 แห่ง

13 มีนาคม 2561

ปกติ

งป.710 งป.710 - วช. โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2561 เพื่อใช้ในการสนับสนุนการบูรณาการและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ เขตตรวจราชการที่ 7 ไปตั้งจ่ายที่ทําการปกครองจังหวัด รวม 2 แห่ง

12 มีนาคม 2561

ปกติ

งป.708 งป.708 - วช.โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการขยายผลการจัดตั้งจุดเคาน์เตอร์บริการอําเภอ..ยิ้ม (จัดตั้งใหม่) ไปตั้งจ่าย ทปค.จ. รวม 2 แห่ง

12 มีนาคม 2561

ปกติ

งป.692 งป.692 - วช. โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2561 เพื่อใช้ในการสนับสนุนการบูรณาการและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ เขตตรวจราชการที่ 15,16,18 ไปตั้งจ่ายที่ทําการปกครองจังหวัด รวม 4 แห่ง

14 กุมภาพันธ์ 2561

ปกติ