หนังสือสั่งการ

งป 809 สน.มน.โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพื่อสนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติหน้าที่ของชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ไตรมาสที่ 3-4 (เมษายน - กันยายน 2561) ไปตั้งจ่ายที่ทำการปกครองจังหวัดสงขลา

9 เมษายน 2561

ปกติ

งป 782 สน.มน.โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพื่อเป็นค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์และค่าเชื่อมระบบ) ให้ที่ทำการปกครองจังหวัด/อำเภอ ที่มีภารกิจในการออกหรือต่ออายุหนังสือผ่านแดน สำหรับเดือน เมย. - กย.61 ไปตั้งจ่ายที่ทำการปกครองจังหวัด รวม 18 แห่ง

4 เมษายน 2561

ปกติ

งป 788 สน.มน.โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการอำเภอ (ศปก.อ.) ครั้งที่ 2 ไปตั้งจ่ายที่ทำการปกครองจังหวัด รวม 4 แห่ง

4 เมษายน 2561

ปกติ

งป.781 งป.781 - วช. โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2561 เพื่อใช้ในการสนับสนุนการบูรณาการและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ เขตตรวจราชการที่ 4,6,8 ไปตั้งจ่ายที่ทําการปกครองจังหวัด รวม 4 แห่ง

4 เมษายน 2561

ปกติ

งป.789 งป.789 - วช. โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2561 เพื่อใช้ในการสนับสนุนการบูรณาการและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ เขตตรวจราชการที่ 3,17,18 ไปตั้งจ่ายที่ทําการปกครองจังหวัด รวม 5 แห่ง

4 เมษายน 2561

ปกติ

งป.790 งป.790 - วช. โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2561 เพื่อใช้ในการสนับสนุนการบูรณาการและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ เขตตรวจราชการที่ 15,17 ไปตั้งจ่ายที่ทําการปกครองจังหวัด รวม 4 แห่ง

4 เมษายน 2561

ปกติ

งป 773 สน.มน. โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพื่อเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงปลัดอำเภอที่ปฏิบัติงานพื้นที่ชายแดน สำหรับเดือน เม.ย. - ก.ย.2561 ไปตั้งจ่ายที่ทำการปกครองจังหวัด 31 แห่ง

2 เมษายน 2561

ปกติ

งป 774 สน.มน. โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพื่อเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงปลัดอำเภอผู้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าพื้นที่พักพิงชั่วคราว สำหรับเดือน เม.ย. - ก.ย.2561 ไปตั้งจ่ายที่ทำการปกครองจังหวัด 4 แห่ง

2 เมษายน 2561

ปกติ