หนังสือสั่งการ

งป.1374 สน.อส. ส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อเป็นค่าตอบแทนและเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสมาชิก อส. ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมีนาคม 2563) เพิ่มเติม และประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2563) ไปตั้งจ่ายที่ทําการปกครองจังหวัด รวม 76 แห่ง และศูนย์ฝึกสมานมิตร จังหวัดประจวบคีรีขันธ

6 มีนาคม 2563

ปกติ

งป.1375 สน.อส. ส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสมาชิก อส. ที่ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ (จชต.) ประจําไตรมาสที่ 2 (เดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2563) เพิ่มเติม และไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2563) ไปตั้งจ่ายที่ทําการปกครองจังหวัดรวม 4 แห่ง

6 มีนาคม 2563

ปกติ

งป.1376 สน.อส. ส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นค่ารักษาพยาบาลสมาชิก อส. ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2563) ไปตั้งจ่ายที่ทําการปกครองจังหวัดรวม 75 แห่ง และศูนย์ฝึกสมานมิตร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

6 มีนาคม 2563

ปกติ

งป.1377 สน.อส. ส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรสมาชิก อส. ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2563) ไปตั้งจ่ายที่ทําการปกครองจังหวัดรวม 76 แห่ง แลัะศูนย์ฝึกสมานมิตร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

6 มีนาคม 2563

ปกติ

งป.1378 สน.อส. ส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นค่าสาธารณูปโภคไตรมาสที่ 2-3 (เดือนมกราคม - พฤษภาคม 2563) ไปตั้งจ่าย ณ ที่ทําการปกครองจังหวัดรวม 74 แห่ง

6 มีนาคม 2563

ปกติ

งป.216 สน.อส. ส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน เพื่อเป็นค่าตอบแทนและเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสมาชิก อส. ประจำไตรมาสที่ 2 เพิ่มเติม (เดือนมีนาคม 2563) จำนวน 1 เดือน ไปตั้งจ่ายที่ทําการปกครองจังหวัด รวม 76 แห่ง และศูนย์ฝึกสมานมิตร

20 กุมภาพันธ์ 2563

ด่วนที่สุด

งป.185 สน.อส. ส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน เพื่อสนับสนุนเป็นค่าวัสดุสำหรับการดำเนินงานชุดคุ้มครองตำบล (ชคต.) ในพื้นที่ จชต. งวดที่ 2 ระหว่างเดือนมกราคม – มีนาคม 2563 ไปตั้งจ่ายที่ทําการปกครองจังหวัดรวม 4 แห่ง

3 กุมภาพันธ์ 2563

ปกติ

งป.186 สน.อส. ส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน เพื่อสนับสนุนเป็นค่าสาธารณูปโภคสำหรับการดำเนินงานชุดคุ้มครองตำบล (ชคต.) ในพื้นที่ จชต. งวดที่ 2 ไปตั้งจ่ายที่ทําการปกครองจังหวัดรวม 4 แห่ง

3 กุมภาพันธ์ 2563

ปกติ