บทคัดย่องานวิจัย นอ. รุ่นที่ 75

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

นายปัญญาภรณ์ วัฒปราโมทย์ นอ. รุ่นที่ 75

บทบาทของกรมการปกครองในการสนับสนุนนโยบายของรัฐ ศึกษาเฉพาะกรณี : บทบาทนายอำเภอกับการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของ อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ...

25 มิถุนายน 2562

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

จ.อ.วิทมนต์ ไชยมงคล นอ. รุ่นที่ 75

บทบาทนายอำเภอกับการขับเคลื่อนนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ ศึกษาเฉพาะกรณี : บทบาทนายอำเภอกับการขับเคลื่อนนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ ของอำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ...

25 มิถุนายน 2562

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

นายโชติพงศ์ เปล่งวิทยา นอ. รุ่นที่ 75

บทบาทนายอำเภอด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย ศึกษาเฉพาะกรณี : บทบาทฝ่ายปกครองในการรักษาความสงบเรียบร้อย เชิงเปรียบเทียบระหว่างเมืองกับชนบท อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ...

25 มิถุนายน 2562

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

นายวิชาญ อิทธิฤกษ์มงคล นอ. รุ่นที่ 75

นายอำเภอที่ดีและมีคุณภาพ (Smart Officer) ศึกษาเฉพาะกรณี : การส่งเสริมและสนับสนุนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร ...

25 มิถุนายน 2562

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

นายอัมรันท์ บากา นอ. รุ่นที่ 75

บทบาทนายอำเภอด้านสังคม ด้านการสาธารณสุขและด้านการส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ ศึกษาเฉพาะกรณี : การพัฒนาและส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ในพื้นที่อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ...

25 มิถุนายน 2562

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

นายกริชชัย ภู่ฉุน นอ. รุ่นที่ 75

บทบาทของนายอำเภอในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ศึกษาเฉพาะกรณี : บทบาทของนายอำเภอในการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี ...

25 มิถุนายน 2562

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

นายจักรกฤษณ์ ธนะนพรัตน์ นอ. รุ่นที่ 75

บทบาทของนายอำเภอด้านความมั่นคงในการสร้างชุมชนให้มีความเข้มแข็งเพื่อเอาชนะยาเสพติดในพื้นที่อย่างยั่งยืน ศึกษาเฉพาะกรณี : อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ...

25 มิถุนายน 2562