หนังสือสั่งการ

0311.3/ว 31778 การดำเนินโครงการรณรงค์ให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นตัวอย่างที่ดีในการมีวินัยจราจร “ปกครองท้องที่ วินัยดี ขับขี่ปลอดภัย”

ส่วนปฏิบัติการพิเศษ 022781008 ต่อ 415 ส่วนปฏิบัติการพิเศษ

25 พฤศจิกายน 2562

ด่วนที่สุด

มท 0311.3/ว 28535 การเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์หมอกควันภาคเหนือ ปี 2563 ตามข้อสั่งการ ของรองนายกรัฐมนตรี

กลุ่มงานพัฒนาระบบปฏิิบัติการ สปพ. กลุ่มงานพัฒนาระบบปฏิิบัติการ

24 ตุลาคม 2562

ด่วนมาก

0311.3/24268 การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย จากกรณีพายุโซนร้อน "โพดุล" และ "คาจิกิ"

ส่วนปฏิบัติการพิเศษ โทร 022785002 ต่อ 415 ส่วนปฏิัติการพิเศษ สำนักอำนวยการกองอาสารักษาดินแดน

6 กันยายน 2562

ด่วนที่สุด