หนังสือสั่งการ

มท 0311.3/ว16297 ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติว่าด้วยค่าใช้จ่ายของอาสาสมัครในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560

ส่วนปฏิบัติการพิเศษ โทร/โทรสาร. 02-278-5002 ต่อ 415 สำนักอำนวยการกองอาสารักษาดินแดน

9 สิงหาคม 2560

ปกติ

มท 0311.2/ว 15507 ขอพระราชทานชั้นยศ นายหมวดตรี ให้แก่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ประจำปีงบประมาณ 2561

ฝ่ายอำนวยการฯ กองกำลังพล โทร 0-2278-1008 ต่อ 221 โทรสาร 0-2126-6557 กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน

31 กรกฎาคม 2560

ปกติ

มท 0311.3/ว 6664 แผนบูรณาการการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2560

สำนักอำนวยการกองอาสารักษาดินแดน ส่วนปฏิบัติการพิเศษ โทร/โทรสาร. 02-278-5002 ต่อ 415 กรมการปกครอง

5 เมษายน 2560

ด่วนที่สุด