หนังสือสั่งการ

มท 0311.2/85 การแต่งตั้งและถอดถอนผู้บังคับกองร้อยและรองผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัด (จ.บุรีรัมย์)

ฝ่ายอำนวยการฯ กองกำลังพล โทร 0-2278-1008 ต่อ 224 โทรสาร 0-2278-1008 ต่อ 223 กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน

3 มกราคม 2561

ปกติ

มท 0311.2/90 การแต่งตั้งและถอดถอนผู้บังคับกองร้อยและรองผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัด (จ.กาฬสินธุ์)

ฝ่ายอำนวยการฯ กองกำลังพล โทร 0-2278-1008 ต่อ 224 โทรสาร 0-2278-1008 ต่อ 223 กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน

3 มกราคม 2561

ปกติ

มท 0311.3/ว 19961 การให้ความช่วยเหลือ การฟื้นฟูที่ และสิ่งสาธารณประโยชน์ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย

ส่วนปฏิบัติการพิเศษ โทร/โทรสาร 0-2278-5002 ต่อ 415 สำนักอำนวยการกองอาสารักษาดินแดน

5 ตุลาคม 2560

ด่วนที่สุด

มท 0311.3/ว 16482 ให้จังหวัดแจ้งนายอำเภอ ประสานและบูรณาการทำงานร่วมกับทุกหน่วยงานในพื้นที่ ให้เฝ้าระวังและเข้าแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่ประสบภัยจากน้ำไหลหลากท่วมขังในพื้นที่(วิทยุสื่อสารกรมการปกครอง)

ส่วนปฏิบัติการพิเศษ โทร/โทรสาร. 02-278-5002 ต่อ 415 สำนักอำนวยการกองอาสารักษาดินแดน

12 สิงหาคม 2560

ด่วนที่สุด

มท 0311.3/ว16297 ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติว่าด้วยค่าใช้จ่ายของอาสาสมัครในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560

ส่วนปฏิบัติการพิเศษ โทร/โทรสาร. 02-278-5002 ต่อ 415 สำนักอำนวยการกองอาสารักษาดินแดน

9 สิงหาคม 2560

ปกติ