หนังสือสั่งการ

มท 0311.3/ว5669 การดำเนินงานเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

สำนักอำนวยการกองอาสารักษาดินแดน ส่วนปฏิบัติการพิเศษ โทร/โทรสาร. 02-278-5002 ต่อ 410 สำนักอำนวยการกองอาสารักษาดินแดน

21 มีนาคม 2560

ด่วนที่สุด

มท 0311.3/ว5059 การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2560

สำนักอำนวยการกองอาสารักษาดินแดน ส่วนปฏิบัติการพิเศษ โทร/โทรสาร 022785002 ต่อ 415 สำนักอำนวยการกองอาสารักษาดินแดน ส่วนปฏิบัติการพิเศษ

14 มีนาคม 2560

ด่วนที่สุด

มท 0311.3/ว102 การบูรณาการการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

สำนักอำนวยการกองอาสารักษาดินแดน ส่วนปฏิบัติการพิเศษ โทร/โทรสาร 0-2278-5002 ต่อ 415 สำนักอำนวยการกองอาสารักษาดินแดน ส่วนปฏิบัติการพิเศษ โทร/โทรสาร 0-2278-5002 ต่อ 415

5 มกราคม 2560

ด่วนมาก

มท 0311.3/ว27182 แนวทางการบริหารจัดการความเร็วในพื้นที่ชุมชน

สำนักอำนวยการกองอาสารักษาดินแดน ส่วนปฏิบัติการพิเศษ โทร/โทรสาร 0-2278-5002 ต่อ 415 สำนักอำนวยการกองอาสารักษาดินแดน ส่วนปฏิบัติการพิเศษ

26 ธันวาคม 2559

ปกติ

มท 0311.2/ว22539 การปรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน และการปรับเพิ่มอัตราเงินค่าเบี้ยเลี้ยงสนามของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน

สำนักอำนวยการกองอาสารักษาดินแดน ฝ่ายอำนวยการฯ (กองกำลังพล) โทร 02-278-1008 ต่อ 223 โทรสาร 02-278-1008 ต่อ 219 สำนักอำนวยการกองอาสารักษาดินแดน ฝ่ายอำนวยการฯ (กองกำลังพล)

18 ตุลาคม 2559

ด่วนที่สุด