หนังสือสั่งการ

มท 0311.2/ว 15507 ขอพระราชทานชั้นยศ นายหมวดตรี ให้แก่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ประจำปีงบประมาณ 2561

ฝ่ายอำนวยการฯ กองกำลังพล โทร 0-2278-1008 ต่อ 221 โทรสาร 0-2126-6557 กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน

31 กรกฎาคม 2560

ปกติ

มท 0311.3/ว 6664 แผนบูรณาการการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2560

สำนักอำนวยการกองอาสารักษาดินแดน ส่วนปฏิบัติการพิเศษ โทร/โทรสาร. 02-278-5002 ต่อ 415 กรมการปกครอง

5 เมษายน 2560

ด่วนที่สุด

มท 0311.3/ว5669 การดำเนินงานเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

สำนักอำนวยการกองอาสารักษาดินแดน ส่วนปฏิบัติการพิเศษ โทร/โทรสาร. 02-278-5002 ต่อ 410 สำนักอำนวยการกองอาสารักษาดินแดน

21 มีนาคม 2560

ด่วนที่สุด

มท 0311.3/ว5059 การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2560

สำนักอำนวยการกองอาสารักษาดินแดน ส่วนปฏิบัติการพิเศษ โทร/โทรสาร 022785002 ต่อ 415 สำนักอำนวยการกองอาสารักษาดินแดน ส่วนปฏิบัติการพิเศษ

14 มีนาคม 2560

ด่วนที่สุด

มท 0311.3/ว102 การบูรณาการการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

สำนักอำนวยการกองอาสารักษาดินแดน ส่วนปฏิบัติการพิเศษ โทร/โทรสาร 0-2278-5002 ต่อ 415 สำนักอำนวยการกองอาสารักษาดินแดน ส่วนปฏิบัติการพิเศษ โทร/โทรสาร 0-2278-5002 ต่อ 415

5 มกราคม 2560

ด่วนมาก