การแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

บัญชีรายละเอียดแนบท้ายคำสั่งกรมการปกครอง ที่ 202/2564 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เรื่องให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

บัญชีรายละเอียดแนบท้ายคำสั่งกรมการปกครอง ที่ 202/2564 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เรื่องให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ...

3 มีนาคม 2564

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

บัญชีรายละเอียดแนบท้ายคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 520/2564 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่องแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการ ตำแหน่งนายอำเภอ (ผู้อำนวยการสูง) โดยให้เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งในวันที่ 8 มีนาคม 2564

2 มีนาคม 2564

บัญชีรายละเอียดแนบท้ายคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 520/2564 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่องแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการ ตำแหน่งนายอำเภอ (ผู้อำนวยการสูง) โดยให้เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งในวันที่ 8 มี ...

2 มีนาคม 2564

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

กระทรวงมหาดไทยได้มีคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการสังกัดกรมการปกครองตำแหน่งอธิการวิทยาลัยการปกครอง และแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการตำแหน่งนายอำเภอ (ผู้อำนวยการสูง) โดยให้เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งในวันที่ 8 มีนาคม 2564

กระทรวงมหาดไทยได้มีคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการสังกัดกรมการปกครองตำแหน่งอธิการวิทยาลัยการปกครอง และแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการตำแหน่งนายอำเภอ (ผู้อำนวยการสูง) โดยให้เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งในวันที่ 8 ...

1 มีนาคม 2564

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

กรมการปกครอง ได้มีคำสั่งเลื่อนข้าราชการ สายงานประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ให้ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครอง ระดับชำนาญงาน รวมจำนวนทั้งสิ้น 3 ราย

24 กุมภาพันธ์ 2564

กรมการปกครอง ได้มีคำสั่งเลื่อนข้าราชการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ในสายงานประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ให้ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครอง ระดับชำนาญงาน สำหรับข้าราชการในส่วนภูมิ ...

24 กุมภาพันธ์ 2564

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

กรมการปกครองได้มีคำสั่งแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการเข้าสู่ตำแหน่ง สำหรับผู้ผ่านการประเมินบุคคลและผลงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ จำนวน 2 ราย

กรมการปกครองได้มีคำสั่งแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการเข้าสู่ตำแหน่ง สำหรับผู้ผ่านการประเมินบุคคลและผลงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ จำนวน 2 ราย ...

19 กุมภาพันธ์ 2564

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

กรมการปกครอง ได้มีคำสั่งเลื่อนข้าราชการประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ผู้ผ่านการประเมินบุคคลและผลงานให้ดำรงตำแหน่ง ระดับชำนาญการ สำหรับข้าราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน 79 ราย และพื้นที่ จชต. จำนวน 2 ราย รวมจำนวนทั้งสิ้น 81 ราย

กรมการปกครอง ได้มีคำสั่งเลื่อนข้าราชการประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ผู้ผ่านการประเมินบุคคลและผลงานให้ดำรงตำแหน่ง ระดับชำนาญการ สำหรับข้าราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน 79 ราย และพื้นที่ จชต. จำนวน ...

29 มกราคม 2564

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

กรมการปกครอง ได้มีคำสั่งเลื่อนข้าราชการประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ผู้ผ่านการประเมินบุคคลและผลงานให้ดำรงตำแหน่ง ระดับชำนาญการ สำหรับข้าราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน 55 ราย และพื้นที่ จชต. จำนวน 2 ราย รวมจำนวนทั้งสิ้น 57 ราย

กรมการปกครอง ได้มีคำสั่งเลื่อนข้าราชการประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ผู้ผ่านการประเมินบุคคลและผลงานให้ดำรงตำแหน่ง ระดับชำนาญการ สำหรับข้าราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน 55 ราย และพื้นที่ จชต. จำนวน ...

27 มกราคม 2564

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

บัญชีรายละเอียดแนบท้ายคำสั่งกรมการปกครอง ที่ 120/2564 ลงวันที่ 22 มกราคม 2564 เรื่อง แต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการ ในตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ/ปฏิบัติการ และประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน/ปฏิบัติงาน ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน 61 ราย

บัญชีรายละเอียดแนบท้ายคำสั่งกรมการปกครอง ที่ 120/2564 ลงวันที่ 22 มกราคม 2564 เรื่อง แต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการ ในตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ/ปฏิบัติการ และประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน/ปฏิบัติงาน ...

25 มกราคม 2564