การแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

การดำเนินการแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น สายงานบริหารงานปกครอง (รองผู้ว่าราชการจังหวัด) สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

11 ตุลาคม 2564 - 31 ตุลาคม 2564

การดำเนินการแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น สายงานบริหารงานปกครอง (รองผู้ว่าราชการจังหวัด) สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ทั้งนี้ ให้ข้าราชการผู้มีคุณสมบัติในสังกัดกรมการปกครอง แจ้งแบ ...

11 ตุลาคม 2564

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

บัญชีรายละเอียดแนบท้ายคำสั่งกรมการปกครอง ที่ 1528-1532/2564 ลงวันที่ 23 กันยายน 2564 เรื่อง แต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการ ในตำแหน่งประเภทวิชาการ และประเภททั่วไป

บัญชีรายละเอียดแนบท้ายคำสั่งกรมการปกครอง ที่ 1528-1532/2564 ลงวันที่ 23 กันยายน 2564 เรื่อง แต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการ ในตำแหน่งประเภทวิชาการ และประเภททั่วไป ...

1 ตุลาคม 2564

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

บัญชีรายละเอียดแนบท้ายคำสั่งกรมการปกครอง ที่ 1534/2564 ลงวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2564 แต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการ ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น (ผู้อำนวยการกองคลัง) และ คำสั่งกรมการปกครอง ที่ 1535/2564 ลงวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2564 แต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

บัญชีรายละเอียดแนบท้ายคำสั่งกรมการปกครอง ที่ 1534/2564 ลงวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2564 แต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการ ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น (ผู้อำนวยการกองคลัง) และ คำสั่งกรมการปกครอง ที่ 1535/2564 ...

30 กันยายน 2564

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

กรมการปกครอง แต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการ ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น (ผู้อำนวยการกองคลัง) และตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ โดยกำหนดให้เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งในวันที่ 4 ตุลาคม 2564

กรมการปกครอง แต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการ ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น (ผู้อำนวยการกองคลัง) และตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ โดยกำหนดให้เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งในวันที่ 4 ตุลาคม 2564 ...

23 กันยายน 2564

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

กรมการปกครอง ได้มีคำสั่งแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการในตำแหน่งประเภทวิชาการ ประเภททั่วไป  และให้ข้าราชการช่วยราชการ/ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยมีกำหนดเดินทางไปรับตำแหน่งใหม่ตามบัญชีแนบท้ายคำสั่ง

กรมการปกครอง ได้มีคำสั่งแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการในตำแหน่งประเภทวิชาการ ประเภททั่วไป  และให้ข้าราชการช่วยราชการ/ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยมีกำหนดเดินทางไปรับตำแหน่งใหม ...

23 กันยายน 2564

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

กรมการปกครองได้มีคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งนักเรียนทุน/ผู้มีสิทธิได้รับทุนรัฐบาล (ก.พ.) เข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัด กรมการปกครอง ในตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ รวมจำนวน 4 ราย

กรมการปกครองได้มีคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งนักเรียนทุน/ผู้มีสิทธิได้รับทุนรัฐบาล (ก.พ.) เข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัด กรมการปกครอง ในตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิเทศส ...

17 กันยายน 2564

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

กรมการปกครอง ได้มีคำสั่งเลื่อนข้าราชการประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ผู้ผ่านการประเมินบุคคลและผลงานให้ดำรงตำแหน่ง ระดับชำนาญการ สำหรับข้าราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน 99 ราย และพื้นที่ จชต. จำนวน 5 ราย รวมจำนวนทั้งสิ้น 104 ราย

กรมการปกครอง ได้มีคำสั่งเลื่อนข้าราชการประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ผู้ผ่านการประเมินบุคคลและผลงานให้ดำรงตำแหน่ง ระดับชำนาญการ สำหรับข้าราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน 99 ราย และพื้นที่ จชต. จำนวน ...

31 สิงหาคม 2564

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

กรมการปกครอง ได้มีคำสั่งเลื่อนข้าราชการ ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ให้ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครอง และเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับชำนาญงาน รวมจำนวนทั้งสิ้น 20 ราย

กรมการปกครอง ได้มีคำสั่งเลื่อนข้าราชการ ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและผ่านการประเมินบุคคลและผลงานให้ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครอง และเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับชำนาญง ...

26 สิงหาคม 2564