การแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

กรมการปกครองได้มีคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการในตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน จำนวน 1 ราย

กรมการปกครองได้มีคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการในตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน จำนวน 1 ราย ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2564 ...

10 มิถุนายน 2564

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

บัญชีรายละเอียดแนบท้ายคำสั่งกระทรวงมหาดไทย และกรมการปกครอง แต่งตั้งข้าราชการ ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น และตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

บัญชีรายละเอียดแนบท้ายคำสั่งกระทรวงมหาดไทย และกรมการปกครอง แต่งตั้งข้าราชการ ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น และตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ลงวันที่ 21 พฤษภาค ...

7 มิถุนายน 2564

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

กรมการปกครอง ได้มีคำสั่งเลื่อนข้าราชการประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ผู้ผ่านการประเมินบุคคลและผลงานให้ดำรงตำแหน่ง ระดับชำนาญการ สำหรับข้าราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน 51 ราย และพื้นที่ จชต. จำนวน 13 ราย รวมจำนวนทั้งสิ้น 64 ราย

กรมการปกครอง ได้มีคำสั่งเลื่อนข้าราชการประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ผู้ผ่านการประเมินบุคคลและผลงานให้ดำรงตำแหน่ง ระดับชำนาญการ สำหรับข้าราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน 51 ราย และพื้นที่ จชต. จำนวน ...

21 พฤษภาคม 2564

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

กระทรวงมหาดไทย และกรมการปกครอง ได้มีคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการ ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น และตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

กระทรวงมหาดไทย และกรมการปกครอง ได้มีคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการ ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น และตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 25 ...

26 พฤษภาคม 2564

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

กรมการปกครอง มีคำสั่งแต่งตั้ง (เลื่อน) ข้าราชการ ตำแหน่งประเภทวิชาการ สายงานวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับชำนาญการพิเศษ

กรมการปกครองมีคำสั่งที่ 822/2564 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 แต่งตั้ง (เลื่อน) ข้าราชการ ตำแหน่งประเภทวิชาการ สายงานวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับชำนาญการพิเศษ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2564 ...

17 พฤษภาคม 2564

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

บัญชีรายละเอียดแนบท้ายคำสั่งกรมการปกครอง ที่ 766 - 767/2564 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 เรื่อง แต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการ และแต่งตั้งให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง

บัญชีรายละเอียดแนบท้ายคำสั่งกรมการปกครอง ที่ 766 - 767/2564 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 เรื่อง แต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการ และแต่งตั้งให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง ...

12 พฤษภาคม 2564

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

กรมการปกครอง ได้มีคำสั่งแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการ คำสั่งให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง และคำสั่งให้ข้าราชการช่วยราชการ ในตำแหน่งประเภทวิชาการ และประเภททั่วไป ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยมีกำหนดเดินทางไปรับตำแหน่งใหม่ ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2564

กรมการปกครอง ได้มีคำสั่งแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการ คำสั่งให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง และคำสั่งให้ข้าราชการช่วยราชการ ในตำแหน่งประเภทวิชาการ และประเภททั่วไป ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยมีกำหนดเดิน ...

7 พฤษภาคม 2564

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

กรมการปกครอง มีคำสั่งแต่งตั้ง (เลื่อน) ข้าราชการประเภททั่วไป สายงานนายช่างไฟฟ้า ระดับอาวุโส จำนวน 3 ราย ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2564

กรมการปกครองที่ 694/2564 ลงวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2564 แต่งตั้ง (เลื่อน) ข้าราชการประเภททั่วไป สายงานนายช่างไฟฟ้า ระดับอาวุโส จำนวน 3 ราย โดยกำหนดเดินทางไปรับตำแหน่งในวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 ...

23 เมษายน 2564