การแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

กรมการปกครอง มีคำสั่งแต่งตั้ง (เลื่อน) ข้าราชการ ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี และ นักการข่าว

กรมการปกครอง มีคำสั่งแต่งตั้ง (เลื่อน) ข้าราชการ ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี และ นักการข่าว ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน 2564 ...

9 สิงหาคม 2564

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

กรมการปกครอง ได้มีคำสั่งเลื่อนข้าราชการ ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ให้ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครอง และเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับชำนาญงาน รวมจำนวนทั้งสิ้น 14 ราย

กรมการปกครอง ได้มีคำสั่งเลื่อนข้าราชการ ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและผ่านการประเมินบุคคลและผลงานให้ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครอง และเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับชำนาญง ...

9 กรกฎาคม 2564

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

บัญชีรายละเอียดแนบท้ายคำสั่งกรมการปกครอง ที่ 1139 - 1141/2564 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 เรื่อง แต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการ และให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง ตำแหน่งประเภทวิชาการ และประเภททั่วไป

บัญชีรายละเอียดแนบท้ายคำสั่งกรมการปกครอง ที่ 1139 - 1141/2564 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 เรื่อง แต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการ และให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง ตำแหน่งประเภทวิชาการ และประเภททั่วไป ...

5 กรกฎาคม 2564

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

กรมการปกครอง ได้มีคำสั่งแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการ และคำสั่งให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง ในตำแหน่งประเภทวิชาการ และประเภททั่วไป ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยมีกำหนดเดินทางไปรับตำแหน่งใหม่ ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2564

กรมการปกครอง ได้มีคำสั่งแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการ และคำสั่งให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง ในตำแหน่งประเภทวิชาการ และประเภททั่วไป ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยมีกำหนดเดินทางไปรับตำแหน่งใหม่ ในวันที่ ...

2 กรกฎาคม 2564

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

กรมการปกครอง ได้มีคำสั่งเลื่อนข้าราชการประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ผู้ผ่านการประเมินบุคคลและผลงานให้ดำรงตำแหน่ง ระดับชำนาญการ สำหรับข้าราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน 84 ราย และพื้นที่ จชต. จำนวน 11 ราย รวมจำนวนทั้งสิ้น 95 ราย

กรมการปกครอง ได้มีคำสั่งเลื่อนข้าราชการประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ผู้ผ่านการประเมินบุคคลและผลงานให้ดำรงตำแหน่ง ระดับชำนาญการ สำหรับข้าราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน 84 ราย และพื้นที่ จชต. จำนวน ...

25 มิถุนายน 2564

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

บัญชีรายละเอียดแนบท้ายคำสั่งกรมการปกครอง ที่ 992/2564 ลงวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2564 แต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการ ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

บัญชีรายละเอียดแนบท้ายคำสั่งกรมการปกครอง ที่ 992/2564 ลงวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2564 แต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการ ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ...

24 มิถุนายน 2564

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

บัญชีรายละเอียดแนบท้ายคำสั่งกรมการปกครอง ที่ 993/2564 ลงวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2564 แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาการในตำแหน่ง ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

บัญชีรายละเอียดแนบท้ายคำสั่งกรมการปกครอง ที่ 993/2564 ลงวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2564 แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาการในตำแหน่ง ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ...

24 มิถุนายน 2564

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

กรมการปกครอง มีคำสั่งแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการ ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สายงานเจ้าพนักงานปกครอง และ สายงานวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 99 ราย

กรมการปกครองมีคำสั่งที่ 992/2564 ลงวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2564 แต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการ ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สายงานเจ้าพนักงานปกครอง และ สายงานวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 99 ราย โดย ...

11 มิถุนายน 2564