การแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

กรมการปกครองได้มีคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน และตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน รวมจำนวน 5 ราย ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2564

23 เมษายน 2564

กรมการปกครองได้มีคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน และตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน รวมจำนวน 5 ราย ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 ...

23 เมษายน 2564

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

กรมการปกครองได้มีคำสั่งแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกข้าราชการ ประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครอง ที่ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครอง (ปลัดอำเภอ) จำนวน 5 ราย

กรมการปกครองได้มีคำสั่งแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกข้าราชการ ประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครอง ที่ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ตำแหน่งเจ ...

22 มีนาคม 2564

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

กรมการปกครองได้มีคำสั่งแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกข้าราชการ ประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครอง ที่ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครอง (ปลัดอำเภอ) จำนวน 5 ราย

กรมการปกครองได้มีคำสั่งแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกข้าราชการ ประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครอง ที่ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ตำแหน่งเจ ...

22 มีนาคม 2564

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

บัญชีรายละเอียดแนบท้ายคำสั่งกรมการปกครอง ที่ 459/2564 ลงวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2564 เรื่อง ย้ายข้าราชการ ในตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน/ปฏิบัติงาน สายงานเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สายงานเจ้าหน้าที่ปกครอง และสายงานอื่น ๆ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน 37 ราย

บัญชีรายละเอียดแนบท้ายคำสั่งกรมการปกครอง ที่ 459/2564 ลงวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2564 เรื่อง ย้ายข้าราชการ ในตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน/ปฏิบัติงาน สายงานเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สายงานเจ้าหน้าที ...

17 มีนาคม 2564

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

กรมการปกครอง มีคำสั่งแต่งตั้ง (เลื่อน) ข้าราชการประเภทวิชาการ สายงานการข่าว จำนวน 2 ราย ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

กรมการปกครอง มีคำสั่งแต่งตั้ง (เลื่อน) ข้าราชการประเภทวิชาการ สายงานการข่าว จำนวน 2 ราย ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ...

16 มีนาคม 2564

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

กรมการปกครอง มีคำสั่งย้ายข้าราชการ ตำแหน่งประเภททั่วไป สายงานเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สายงานเจ้าหน้าที่ปกครอง และสายงานอื่น ๆ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน 37 ราย

กรมการปกครอง มีคำสั่งย้ายข้าราชการ ตำแหน่งประเภททั่วไป สายงานเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สายงานเจ้าหน้าที่ปกครอง และสายงานอื่น ๆ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน 37 ราย โดยกำหนดให้เดินทางไปรายงานตัวเ ...

15 มีนาคม 2564

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

กรมการปกครองได้มีคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน และตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน รวมจำนวน 13 ราย

กรมการปกครองได้มีคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน จำนวน 11 ราย และตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน จำนวน 2 ราย รวมจำนวน 13 ราย ...

15 มีนาคม 2564

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

บัญชีรายละเอียดแนบท้ายคำสั่งกรมการปกครอง ที่ 251/2564 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เรื่องแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการ ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

บัญชีรายละเอียดแนบท้ายคำสั่งกรมการปกครอง ที่ 251/2564 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เรื่องแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการ ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ...

3 มีนาคม 2564