ข่าวฝึกอบรม

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมระยะสั้น ประจำเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2564 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมระยะสั้น ประจำเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2564 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ...

16 มีนาคม 2564

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

ประชาสัมพันธ์โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประชาสัมพันธ์โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ...

9 มีนาคม 2564

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรวิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.) รุ่นที่ 7 คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรวิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.) รุ่นที่ 7 คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ...

2 มีนาคม 2564

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรของสถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

2 มีนาคม 2564

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรของสถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ มีกำหนดจัดฝึกอบรมหลักสูตรด้านยานยนต์ไฟฟ้า และหลักสูตรด้านพลังงาน ประจำปี 2564 ...

2 มีนาคม 2564

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรประกาศนียบัตรทางกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง บางเขน รุ่นท่ 2 ของมหาวิทยาลัยศรีปทุม

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรประกาศนียบัตรทางกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง บางเขน รุ่นที่ 2 ของมหาวิทยาลัยศรีปทุม ...

1 มีนาคม 2564

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการศึกษา ปีการศึกษา 2564 ของคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการศึกษา ปีการศึกษา 2564 ของคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ ...

9 กุมภาพันธ์ 2564