สวัสดิการของบุคลากรกรมการปกครอง

เข้าชม 1085 ครั้ง

1 สิงหาคม 2562


1 สิงหาคม 2562

รายการ MOU ที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิการของบุคลากร กรมการปกครอง

♦ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ) กับ กรมการปกครอง

♦ บันทึกข้อตกลงการให้สินเชื่อแก่ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำ กรมการปกครอง

♦ บันทึกแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ต่อท้ายข้อตกลงการให้สินเชื่อแก่ข้าราชการ กรมการปกครอง

♦ บันทึกข้อตกลงการให้สินเชื่อแก่ข้าราชการ กรมการปกครอง ระหว่าง ธนาคารออกสิน กับ กรมการปกครอง

♦ บันทึกข้อตกลงระหว่างธนาคารอาคารสงเคราะห์กับกรมการปกครอง เรื่อง การกู้ยืมเงินเพื่อที่อยู่อาศัยของข้าราชการกรมการปกครอง ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่1

♦ บันทึกข้อตกลงระหว่างธนาคารอาคารสงเคราะห์กับกรมการปกครอง เรื่อง การกู้ยืมเงินเพื่อที่อยู่อาศัยของข้าราชการหรือลูกจ้างประจำหรือข้าราชการที่เกษียณอายุและรับบำนาญ "โครงการบ้านธนารักษ์"

♦ บันทึกข้อตกลงระหว่างธนาคารอาคารสงเคราะห์กับกรมการปกครอง เรื่อง การกู้ยืมเงินเพื่อที่อยู่อาศัยของข้าราชการกรมการปกครอง 28 ธันวาคม พ.ศ. 2547

บันทึกข้อตกลงระหว่างธนาคารอาคารสงเคราะห์กับกรมการปกครอง เรื่อง การกู้ยืมเงินเพื่อที่อยู่อาศัยของข้าราชการกรมการปกครอง 15 มิถุนายน พ.ศ.2534