กฎหมายที่เกี่ยวกับที่ดินของรัฐ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน พ.ศ. 2553

เข้าชม 14455 ครั้ง

6 ตุลาคม 2559

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน พ.ศ. 2553