กฎหมายเกี่ยวกับวินัยกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน

มท 0311.2/ว512 แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ

แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ...

24 มกราคม 2560