ระเบียบเกี่ยวกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน พ.ศ. 2559

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน พ.ศ. 2559 ...

6 ตุลาคม 2559

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการยกย่องเชิดชูเกียรติ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล และสารวัตรกำนัน ซึ่งปฏิบัติหน้าที่หรือช่วยเหลือเจ้าพนักงานในการปฏิบัติหน้าที่ อันเป็นประโยชน์อย่างมากแก่ทางราชการและประชาชน พ.ศ. 2550

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการยกย่องเชิดชูเกียรติ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล และสารวัตรกำนัน ซึ่งปฏิบัติหน้าที่หรือช่วยเหลือเจ้าพนักงานในการปฏิบัติหน้าที่ อันเป็นประโยชน์ ...

6 ตุลาคม 2559