ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการยกย่องเชิดชูเกียรติ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล และสารวัตรกำนัน ซึ่งปฏิบัติหน้าที่หรือช่วยเหลือเจ้าพนักงานในการปฏิบัติหน้าที่ อันเป็นประโยชน์อย่างมากแก่ทางราชการและประชาชน พ.ศ. 2550

เข้าชม 7716 ครั้ง

6 ตุลาคม 2559

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการยกย่องเชิดชูเกียรติ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล
และสารวัตรกำนัน ซึ่งปฏิบัติหน้าที่หรือช่วยเหลือเจ้าพนักงานในการปฏิบัติหน้าที่
อันเป็นประโยชน์อย่างมากแก่ทางราชการและประชาชน
พ.ศ. ๒๕๕๐