มท 0311.2/ว512 แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ

เข้าชม 6224 ครั้ง

24 มกราคม 2560

แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ