โอนจัดสรรงบประมาณ

โอนจัดสรรงบประมาณ

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

โอนจัดสรรงบประมาณค่าเบี้ยประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ จังหวัด (กบร.จังหวัด) 76 จังหวัด

โอนจัดสรรงบประมาณค่าเบี้ยประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ จังหวัด (กบร.จังหวัด) 76 จังหวัด ...

20 ตุลาคม 2559

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

โอนจัดสรรงบประมาณค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (คชก.) จังหวัด/ตำบล 25 จังหวัด

โอนจัดสรรงบประมาณค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (คชก.) จังหวัด/ตำบล 25 จังหวัด ...

20 ตุลาคม 2559

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

โอนจัดสรรงบประมาณรายการค่าใช้จ่ายในการจัดเวทีสานเสวนาฯเพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ในหมู่บ้าน จำนวน 73 แห่ง

โอนจัดสรรงบประมาณรายการค่าใช้จ่ายในการจัดเวทีสานเสวนาฯเพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ในหมู่บ้าน จำนวน 73 แห่ง ...

20 ตุลาคม 2559