ประกาศราคากลาง

ประกาศราคากลาง

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

โครงการจัดพิมพ์คู่มือการดำเนินงานโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อเคลื่อนเศรษฐกิจ ฐานรากตามแนวทางประชารัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

โครงการจัดพิมพ์คู่มือการดำเนินงานโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อเคลื่อนเศรษฐกิจ ฐานรากตามแนวทางประชารัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ...

9 ธันวาคม 2559

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

การจัดทำการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

การจัดทำการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ...

8 ธันวาคม 2559

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

จัดซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับตามโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2560

จัดซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับตามโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2560 ...

29 พฤศจิกายน 2559

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

ราคากลางการจ้างเหมาจัดทำกระเป๋าใส่เอกสารเพื่อใช้สำหรับผู้เข้าร่วมสัมมนาโครงการฝึกอบรม

ราคากลางการจ้างเหมาจัดทำกระเป๋าใส่เอกสารเพื่อใช้สำหรับผู้เข้าร่วมสัมมนาโครงการฝึกอบรม ...

20 ตุลาคม 2559