การแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

บัญชีรายละเอียดแนบท้ายคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 2728-2730/2564 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง สังกัดกรมการปกครอง ให้ดำรงตำแหน่ง ปลัดจังหวัด และผู้บริหารส่วนกลาง กรมการปกครอง โดยกำหนดให้เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่ง ในวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2564

19 พฤศจิกายน 2564 - 30 พฤศจิกายน 2564

บัญชีรายละเอียดแนบท้ายคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 2728-2730/2564 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง สังกัดกรมการปกครอง ให้ดำรงตำแหน่ง ปลัดจังหวัด และผู้บริหารส่ว ...

19 พฤศจิกายน 2564

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

กระทรวงมหาดไทยได้มีคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง สังกัดกรมการปกครอง ให้ดำรงตำแหน่ง ปลัดจังหวัด และผู้บริหารส่วนกลาง กรมการปกครอง

กระทรวงมหาดไทยได้มีคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง สังกัดกรมการปกครอง ให้ดำรงตำแหน่ง ปลัดจังหวัด และผู้บริหารส่วนกลาง กรมการปกครอง โดยกำหนดให้เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่ง ในว ...

12 พฤศจิกายน 2564

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

การดำเนินการแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น สายงานบริหารงานปกครอง (รองผู้ว่าราชการจังหวัด) สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

11 ตุลาคม 2564 - 31 ตุลาคม 2564

การดำเนินการแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น สายงานบริหารงานปกครอง (รองผู้ว่าราชการจังหวัด) สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ทั้งนี้ ให้ข้าราชการผู้มีคุณสมบัติในสังกัดกรมการปกครอง แจ้งแบ ...

11 ตุลาคม 2564

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

บัญชีรายละเอียดแนบท้ายคำสั่งกรมการปกครอง ที่ 1528-1532/2564 ลงวันที่ 23 กันยายน 2564 เรื่อง แต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการ ในตำแหน่งประเภทวิชาการ และประเภททั่วไป

บัญชีรายละเอียดแนบท้ายคำสั่งกรมการปกครอง ที่ 1528-1532/2564 ลงวันที่ 23 กันยายน 2564 เรื่อง แต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการ ในตำแหน่งประเภทวิชาการ และประเภททั่วไป ...

1 ตุลาคม 2564

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

บัญชีรายละเอียดแนบท้ายคำสั่งกรมการปกครอง ที่ 1534/2564 ลงวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2564 แต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการ ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น (ผู้อำนวยการกองคลัง) และ คำสั่งกรมการปกครอง ที่ 1535/2564 ลงวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2564 แต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

บัญชีรายละเอียดแนบท้ายคำสั่งกรมการปกครอง ที่ 1534/2564 ลงวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2564 แต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการ ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น (ผู้อำนวยการกองคลัง) และ คำสั่งกรมการปกครอง ที่ 1535/2564 ...

30 กันยายน 2564

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

กรมการปกครอง แต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการ ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น (ผู้อำนวยการกองคลัง) และตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ โดยกำหนดให้เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งในวันที่ 4 ตุลาคม 2564

กรมการปกครอง แต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการ ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น (ผู้อำนวยการกองคลัง) และตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ โดยกำหนดให้เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งในวันที่ 4 ตุลาคม 2564 ...

23 กันยายน 2564

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

กรมการปกครอง ได้มีคำสั่งแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการในตำแหน่งประเภทวิชาการ ประเภททั่วไป  และให้ข้าราชการช่วยราชการ/ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยมีกำหนดเดินทางไปรับตำแหน่งใหม่ตามบัญชีแนบท้ายคำสั่ง

กรมการปกครอง ได้มีคำสั่งแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการในตำแหน่งประเภทวิชาการ ประเภททั่วไป  และให้ข้าราชการช่วยราชการ/ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยมีกำหนดเดินทางไปรับตำแหน่งใหม ...

23 กันยายน 2564