ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวอัพเดท

คู่มือการใช้งาน การสร้างกิจกรรม\หลักสูตร กิจกรรมการสร้างการรับรู้การใช้ประโยชน์โครงข่ายและส่งเสริมการใช้งานแก่ประชาชน

คู่มือการใช้งาน การสร้างกิจกรรม\หลักสูตร กิจกรรมการสร้างการรับรู้การใช้ประโยชน์โครงข่ายและส่งเสริมการใช้งานแก่ประชาชน ...

25 กรกฎาคม 2561

ข่าวอัพเดท

คู่มือการดำเนินงาน โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ตาม "โครงการไทยนิยมยั่งยืน"

28 มีนาคม 2561

คู่มือการดำเนินงาน โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ตาม "โครงการไทยนิยมยั่งยืน" ...

28 มีนาคม 2561

ข่าวอัพเดท

สรุปข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาการจัดสรรงบประมาณให้แก่อำเภอ

สรุปข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาการจัดสรรงบประมาณให้แก่อำเภอ และวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อดำเนินการตามมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้มีบัตรสวัสดิการ ...

12 มิถุนายน 2561

ข่าวอัพเดท

แนวทางการเชื่อมโยงและการบูรณาการแผนในระดับพื้นที่ และการทบทวนแผนพัฒนาหมู่บ้านโดยกลไกคณะกรรมการหมู่บ้าน

แนวทางการเชื่อมโยงและการบูรณาการแผนในระดับพื้นที่ และการทบทวนแผนพัฒนาหมู่บ้านโดยกลไกคณะกรรมการหมู่บ้าน ...

11 เมษายน 2561

ข่าวอัพเดท

มาตราการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ(มาตรการช่วยเหลือระยะที่2)

30 มกราคม 2561

มาตราการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ(มาตรการช่วยเหลือระยะที่2) ...

30 มกราคม 2561

ข่าวอัพเดท

ข้อมูลหมู่บ้านที่กระทรวงมหาดไทยเห็นสมควรให้มีผู้ช่่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ(ผรส.)

29 ธันวาคม 2560 - 31 มกราคม 2561

มท.0310.2/ว25468 ข้อมูลหมู่บ้านที่กระทรวงมหาดไทยเห็นสมควรให้มีผู้ช่่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ(ผรส.) ...

29 ธันวาคม 2560