ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวอัพเดท

สัมมนา จนท. ผู้รับผิดชอบการดูแลรักษาฯ สาธารณาสมบัติของแผ่นดิน(จ.เพขรบุรี)

16 พฤศจิกายน 2559 - 18 พฤศจิกายน 2559

โครงการเพิ่มศักยภาพของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการดูแลรักษาคุ้มครองป้องกันสาธารณาสมบัติของแผ่นดิน ณ โรงแรมโกดเด้น บีช ชะอำ วันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2559 จ.เพชรบุรี ...

18 พฤศจิกายน 2559

ข่าวอัพเดท

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรเพื่อสนับสนุนการปกครองท้ัองที่ของ สน.ปท. ประจำปี 2560 คร้ั้งที่ 1

ผอ.สน.ปท. เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรเพื่อสนับสนุนการปกครองท้ัองที่ของ สน.ปท. ประจำปี 2560 คร้ั้งที่ 1 ...

15 พฤศจิกายน 2559

ข่าวอัพเดท

ลงนามถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

นายปริญญา โพธิสัตย์ ผอ.สน.ปท. ได้ลงนามถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ กรมการปกครอง วังไชยา นางเลิ้ง วันที่ 17 ตุลาคม 2559 ...

17 ตุลาคม 2559

ข่าวอัพเดท

การฝึกอบรมหลักสูตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน

นายปริญญา โพธิสัตย์ ผอ.สน.ปท. ได้ไปบรรยายให้ความรู้ในการฝึกอบรมหลักสูตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน วันจันทร์ ที่ 17 ตุลาคม 2559 ณ วิทยาลัยการปกครอง อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ...

17 ตุลาคม 2559