ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวอัพเดท

แจ้งให้ที่ทำการปกครองจังหวัดสนับสนุนการจัดฝึกอบรมและส่งผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการ " มหาดไทยร่วมเครือเจริญโภคภัณฑ์ให้ความรู้การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน"

แจ้งให้ที่ทำการปกครองจังหวัดสนับสนุนการจัดฝึกอบรมและส่งผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการ " มหาดไทยร่วมเครือเจริญโภคภัณฑ์ให้ความรู้การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน" ...

17 มกราคม 2562

ข่าวอัพเดท

การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ประจำปี 2562

การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ประจำปี 2562 ...

4 ธันวาคม 2561

ข่าวอัพเดท

ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารงานกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ : ทะเบียนประวัติ (คู่มือการใช้งานระบบทะเบียนประวัติฯ)

ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารงานกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ : ทะเบียนประวัติ (คู่มือการใช้งานระบบทะเบียนประวัติฯ) ...

15 พฤศจิกายน 2561

ข่าวอัพเดท

การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนขั้นเงินตอบแทนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนขั้นเงินตอบแทนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ...

3 กันยายน 2561