โครงการยกระดับฯ (สองแสนห้าหมื่นบาท)

โครงการยกระดับฯ (สองแสนห้าหมื่นบาท)

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

มท 0310.3/ว 27066 เรื่องแผนการดำเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณโครงการยกระดับหมู่บ้านฯ

23 ธันวาคม 2559

มท 0310.3/ว 27066 เรื่องแผนการดำเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณโครงการยกระดับหมู่บ้านฯ ...

26 ธันวาคม 2559

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

มท 0310.3/ว 26502 ตรวจสอบรายงานผลในระบบติดตามโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านฯ

20 ธันวาคม 2559

มท 0310.3/ว 26502 ตรวจสอบรายงานผลในระบบติดตามโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านฯ

22 ธันวาคม 2559

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

มท 0310.3/ว24876 โอนจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการบริหารงานโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านฯ

6 ธันวาคม 2559

มท 0310.3/ว24876 โอนจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการบริหารงานโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านฯ ...

6 ธันวาคม 2559

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

ใบโอนจัดสรรงบกลางฯ ตามโครงการ คปช.60

ใบโอนจัดสรรงบกลางฯ ตามโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ...

30 พฤศจิกายน 2559

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

แบบรายงานผลการดำเนินโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้าน (แบบใหม่)

แบบรายงานผลการดำเนินโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้าน (แบบใหม่) สำหรับรายงานทุกวันศุกร์ ในวันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2559 ให้รายงานก่อนเวลา 10.00 น. ...

24 พฤศจิกายน 2559