ข้อมูลพื้นฐานการปกครองท้องที่

ข่าวฮอต
ข่าวฮอต

 

หนังสือกรมการปกครอง ที่ มท 0310.1/ว 16836 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2560

การขอใช้ที่ราชพัสดุและการตรวจสอบที่ดินที่อยู่ในความครอบครองใช้ประโยชน์ของกรมการปกครอง แยกเป็นรายภาค รวม 6 ภาค ...

18 สิงหาคม 2560

ข่าวฮอต
ข่าวฮอต

 

ข้อมูลที่ดินที่อยู่ในความครอบครองของ ปค. (ภาคตะวันออก) 7 จังหวัด (หนังสือ ปค. ที่ มท 0310.1/16836 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2560)

ได้แก่ 1. จ.จันทบุรี 2. จ.ฉะเชิงเทรา 3. จ.ชลบุรี 4. จ.ตราด 5. จ.ปราจีนบุรี 6. จ.ระยอง 7. จ.สระแก้ว ...

18 สิงหาคม 2560