ข้อมูลพื้นฐานการปกครองท้องที่

ข้อมูลพื้นฐานการปกครองท้องที่

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

หนังสือ ปค. ที่ มท 0310.1/ว 22028 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560

7 พฤศจิกายน 2560

การจัดให้องค์กรเกษตรกร องค์กรสาธารณประโยชน์ องค์กรสวัสดิการชุมชน กองทุนหมู่บ้าน วิสาหกิจชุมชน และเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน เช่าที่ราชพัสดึ ...

7 พฤศจิกายน 2560

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

ข้อมูลที่ดินที่อยู่ในความครอบครองของ ปค. (ภาคเหนือ) 9 จังหวัด (หนังสือ ปค. ที่ มท 0310.1/16836 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2560)

ได้แก่ 1. จ.เชียงราย 2. จ.เชียงใหม่ 3. จ.น่าน 4. จ.พะเยา 5. จ.แพร่ 6. จ.แม่ฮ่องสอน 7. จ.ลำปาง 8. จ.ลำพูน 9. จ.อุตรดิตถ์ ...

18 สิงหาคม 2560

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

ข้อมูลที่ดินที่อยู่ในความครอบครองของ ปค. (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 20 จังหวัด (หนังสือ ปค. ที่ มท 0310.1/16836 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2560)

ได้แก่ 1. จ.กาฬสินธุ์ 2. จ.ขอนแก่น 3. จ.ชัยภูมิ 4. จ.นครพนม 5. นครราชสีมา 6. จ.บึงกาฬ 7. จ.บุรีรัมย์ 8. จ.มหาสารคาม 9. จ.มุกดาหาร 10. จ.ยโสธร 11. จ.ร้อยเอ็ด 12. จ.เลย 13. จ.สกลนคร 14. จ.สุรินทร์ ...

18 สิงหาคม 2560

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

ข้อมูลที่ดินที่อยู่ในความครอบครองของ ปค. (ภาคตะวันออก) 7 จังหวัด (หนังสือ ปค. ที่ มท 0310.1/16836 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2560)

ได้แก่ 1. จ.จันทบุรี 2. จ.ฉะเชิงเทรา 3. จ.ชลบุรี 4. จ.ตราด 5. จ.ปราจีนบุรี 6. จ.ระยอง 7. จ.สระแก้ว ...

18 สิงหาคม 2560

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

ข้อมูลที่ดินที่อยู่ในความครอบครองของ ปค. (ภาคตะวันตก) 5 จังหวัด (หนังสือ ปค. ที่ มท 0310.1/16836 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2560)

ได้แก่ 1. จ.กาญจนบุรี 2. จ.ตาก 3. จ.ประจวบคีรีขันธ์ 4. จ.เพชรบุรี 5. จ.ราชบุรี

18 สิงหาคม 2560

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

ข้อมูลที่ดินที่อยู่ในความครอบครองของ ปค. (ภาคใต้) 14 จังหวัด (หนังสือ ปค. ที่ มท 0310.1/16836 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2560)

ได้แก่ 1. จ.กระบี่ 2. จ.ชุมพร 3. จ.ตรัง 4. จ.นครศรีธรรมราช 5. จ.นราธิวาส 6. จ.ปัตตานี 7. จ.พังงา 8. จ.พัทลุง 9. จ.ภูเก็ต 10. จ.ระนอง 11. จ.สตูล 12. จ.สงขลา 13. จ.สุราษฎร์ธานี 14. จ.ยะลา ...

18 สิงหาคม 2560

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

หนังสือกรมการปกครอง ที่ มท 0310.1/ว 16836 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2560

การขอใช้ที่ราชพัสดุและการตรวจสอบที่ดินที่อยู่ในความครอบครองใช้ประโยชน์ของกรมการปกครอง แยกเป็นรายภาค รวม 6 ภาค ...

18 สิงหาคม 2560

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

ข้อมูลที่ดินที่อยู่ในความครอบครองของ ปค. (ภาคกลาง) 21 จังหวัด (หนังสือ ปค. ที่ มท 0310.1/16836 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2560)

ได้แก่ 1. จ.กำแพงเพชร 2. จ.ชัยนาท 3. จ.นครนายก 4. จ.นครปฐม 5. จ.นครสวรรค์ 6. จ.นนทบุรี 7. จ.ปทุมธานี 8. จ.พระนครศรีอยุธยา 9. จ.พิจิตร 10. จ.พิษณุโลก 11. จ.เพชรบูรณ์ 12. จ.ลพบุรี 13. จ.สมุทรปรากา ...

17 สิงหาคม 2560