หนังสือสั่งการ

หนังสือสั่งการ

มท 0310.3/ว 11655 การลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติมภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ในกลุ่มผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้ในปี 2560

5 มิถุนายน 2561

ด่วนที่สุด

ที่ มท 0310.1/ว 8999 การใช้ที่ราชพัสดุ

ฝ่ายที่สาธารณะ ส่วนระบบการปกครองท้องที่ สำนักบริหารการปกครองท้องที่ โทร.026298308-14 ต่อ 306 ฝ่ายที่สาธารณะ ส่วนระบบการปกครองท้องที่ สำนักบริหารการปกครองท้องที่ โทร.026298308-14 ต่อ 306

3 พฤษภาคม 2561

ปกติ

0310.1/พิเศษ ข้อมูลพื้นฐานประกอบการพิจารณาจัดทำคำชี้แจง คำของบประมาณก่อสร้างสถานที่ราชการ

ฝ่ายแผนการปกครองท้องที่ ส่วนระบบการปกครองท้องที่ โทร. 026298308-14 ต่อ 516 ฝ่ายแผนการปกครองท้องที่ ส่วนระบบการปกครองท้องที่ โทร. 026298308-14 ต่อ 516

26 กุมภาพันธ์ 2561

ปกติ

นส ปค. ที่ มท 0310.1/ว 278 ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการขอใช้ที่ราชพัสดุ

ส่วนระบบการปกครองท้องที่ ฝ่ายที่สาธารณะ โทร.026298308-14 ต่อ 306 โทรสาร 026298304 ส่วนระบบการปกครองท้องที่ ฝ่ายที่สาธารณะ โทร.026298308-14 ต่อ 306 โทรสาร 026298304

8 มกราคม 2561

ด่วนที่สุด

ที่ มท 0310.1/ว 0003 การซักซ้อมแนวทางและขั้นตอนการปฏิบัติในอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานเกี่ยวกับที่ดินสาธารณประโยชน์

ส่วนระบบการปกครองท้องที่ สำนักบริหารการปกครองท้องที่ ส่วนระบบการปกครองท้องที่ สำนักบริหารการปกครองท้องที่ โทร. 026298308-14 ต่อ 306 , 516

3 มกราคม 2561

ปกติ

ที่ กค 0308/ว 145 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการปกครอง ดูแลบำรุงรักษา และการใช้ที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2546 ข้อ 22

ฝ่ายที่สาธารณะ โทร.026298308-14 ต่อ 306 สำนักบริหารการปกครองท้องที่ ส่วนระบบการปกครองท้องที่ โทรสาร 026298304

22 พฤศจิกายน 2560

ปกติ