หนังสือสั่งการ

หนังสือสั่งการ

ที่ มท 0310.1/ว 22028 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 การจัดให้องค์กรเกษตรกร องค์กรสาธารณประโยชน์ องค์กรสวัสดิการชุมชน กองทุนหมู่บ้าน วิสาหกิจชุมชน และเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน เช่าที่ราชพัสดุ

ส่วนระบบการปกครองท้องที่ โทร.026298308-14 ต่อ 306

8 พฤศจิกายน 2560

ปกติ

นส. ที่ มท 0310.1/ว 19233 การชี้และระวังแนวเขตที่สาธารณประโยชน์

ส่วนระบบการปกครองท้องที่ ฝ่ายที่สาธารณะ โทร.026298308-14 ต่อ 306 โทรสาร 026298304 สำนักบริหารการปกครองท้องที่ ส่วนระบบการปกครองท้องที่ ฝ่ายที่สาธารณะ

30 สิงหาคม 2560

ปกติ