หนังสือสั่งการ

หนังสือสั่งการ

มท 0310.1/ว22241 การดำเนินการตรวจสอบข้อมูลเกาะ ประจำปีงบฯ60

ฝ่ายแนวเขตการปกครอง(ฝ.นป. สรท.) 02-629-8306 ถึง 14 ต่อ 308, 309 โทรสาร 02-629-8304(สายตรง), 02-629-8306 ถึง 14 ต่อ 308 ส่วนระบบการปกครองท้องที่(สรท.) สำนักบริหารการปกครองท้องที่(สน.ปท.) กรมการปกครอง(ปค.) กระทรวงมหาดไทย(มท.)

13 ตุลาคม 2559

ปกติ

ที่ กค (กวพ) 0405.2/ว 315 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2559 การขยายระยะเวลากำหนดวงเงินวิธีการจัดหาพัสดุโดยยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฯ

16 สิงหาคม 2559

ปกติ

มท 0311.1/ว472 การสำรวจตรวจสอบและกำหนดเขตท้องที่การปกครอง

ฝ่ายแนวเขตการปกครอง(ฝ.นป.) ส่วนระบบการปกครองท้องที่(สรท.) 02-629-8306 ถึง 14 ต่อ 308, 309 โทรสาร 02-629-8304(สายตรง), 02-629-8306 ถึง 14 ต่อ 308 สำนักบริหารการปกครองท้องที่(สน.ปท.) กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

3 มีนาคม 2540

ด่วนมาก