หนังสือสั่งการ

หนังสือสั่งการ

มท 0310.1/ว22241 การดำเนินการตรวจสอบข้อมูลเกาะ ประจำปีงบฯ60

ฝ่ายแนวเขตการปกครอง(ฝ.นป. สรท.) 02-629-8306 ถึง 14 ต่อ 308, 309 โทรสาร 02-629-8304(สายตรง), 02-629-8306 ถึง 14 ต่อ 308 ส่วนระบบการปกครองท้องที่(สรท.) สำนักบริหารการปกครองท้องที่(สน.ปท.) กรมการปกครอง(ปค.) กระทรวงมหาดไทย(มท.)

13 ตุลาคม 2559

ปกติ