แนวทางปฏิบัติรองรับการดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ. ๒๕๖๒ ของแผนพัฒนาอำเภอ (ฉบับปรับปรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔)

เข้าชม 3457 ครั้ง

4 กุมภาพันธ์ 2564


4 กุมภาพันธ์ 2564

กรมการปกครอง แจ้งแนวทางปฏิบัติรองรับการดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ. ๒๕๖๒ ของแผนพัฒนาอำเภอ (ฉบับปรับปรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔) ตามหนังสือกรมการปกครอง ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๓๐๕.๑/ว ๓๐๒๑ ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔