โอนจัดสรรงบประมาณ

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการค่ารักษาพยาบาลสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม-กันยายน 2563) เพิ่มเติม จำนวน 3 จังหวัด

ส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการค่ารักษาพยาบาลสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม-กันยายน 2563) เพิ่มเติม จำนวน 3 จังหวัด ...

18 สิงหาคม 2563

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

สน.อส. ส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นค่าตอบแทนและเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสมาชิก อส. ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2563) เพิ่มเติมไปตั้งจ่ายที่ทำการปกครองจังหวัด รวม 5 แห่ง

สน.อส. ส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นค่าตอบแทนและเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสมาชิก อส. ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2563) เพิ่มเติมไปตั้งจ่ายที่ทำการปกครอง ...

30 กรกฎาคม 2563

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2563) จำนวน 46 จังหวัด

ส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2563) จำนวน 46 จังหวัด ...

20 กรกฎาคม 2563

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการค่ารักษาพยาบาลสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2563) จำนวน 41 จังหวัด และศูนย์ฝึกฯ

ส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการค่ารักษาพยาบาลสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2563) จำนวน 41 จังหวัด และศูนย์ฝึกฯ ...

20 กรกฎาคม 2563

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

สน.อส.ส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นค่าตอบแทนและเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสามชิก อส. ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฏาคม - สิงหาคม 2563) จำนวน 2 เดือนไปตั้งจ่ายที่ทำการปกครองจังหวัด รวม 76 แห่ง และศูนย์ฝึกสมานมิตร

สน.อส.ส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นค่าตอบแทนและเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสามชิก อส. ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฏาคม - สิงหาคม 2563) จำนวน 2 เดือนไปตั้งจ่ายที่ทำการปกค ...

23 มิถุนายน 2563

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

สน.อส. ส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสามชิก อส. ที่ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ (จชต.) ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563) ไปตั้งจ่ายที่ทำการปกครองจังหวัดรวม 4 แห่ง

สน.อส. ส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสามชิก อส. ที่ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ (จชต.) ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563) ไปตั้งจ่ายที ...

23 มิถุนายน 2563

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

สน.อส. ส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงสนามและเสบียงสนามสมาชิก อส. ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563)ไปตั้งจ่ายที่ทำการปกครองจังหวัดรวม 76 แห่ง

สน.อส. ส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงสนามและเสบียงสนามสมาชิก อส. ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563)ไปตั้งจ่ายที่ทำการปกครองจังหวัดรวม 76 แห่ง ...

23 มิถุนายน 2563

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ส่งเสริมจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามภารกิจของกองอาสารักษาดินแดน ประจำไตรมาสที่ 3-4 (เดือนเมษายน-กันยายน 2563) จำนวน 76 จังหวัด

ส่งเสริมจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามภารกิจของกองอาสารักษาดินแดน ประจำไตรมาสที่ 3-4 (เดือนเมษายน-กันยายน 2563) จำนวน 76 จังหวัด ...

11 มิถุนายน 2563