โอนจัดสรรงบประมาณ

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการค่าสาธารณูปโภค ไตรมาสที่ 3-4/2562 (พ.ค.-ก.ย.62 จำนวน 74 จังหวัด)

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการค่าสาธารณูปโภค ไตรมาสที่ 3-4/2562 (พ.ค.-ก.ย.62 จำนวน 74 จังหวัด) ...

21 พฤษภาคม 2562

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อเป็นเงินช่วยเหลือสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ครั้งที่ 5/2562 (จำนวน 20 จังหวัด)

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อเป็นเงินช่วยเหลือสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ครั้งที่ 5/2562 (จำนวน 20 จังหวัด) ...

21 พฤษภาคม 2562

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการค่าสาธารณูปโภค ไตรมาสที่ 1-2/2562 (ตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562) เพิ่มเติม (จำนวน 37 จังหวัด)

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการค่าสาธารณูปโภค ไตรมาสที่ 1-2/2562 (ตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562) เพิ่มเติม (จำนวน 37 จังหวัด) ...

23 เมษายน 2562

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการค่าสาธารณูปโภค ไตรมาสที่ 3/2562 เดือนเมษายน 2562 (จำนวน 74 จังหวัด)

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการค่าสาธารณูปโภค ไตรมาสที่ 3/2562 เดือนเมษายน 2562 (จำนวน 74 จังหวัด) ...

23 เมษายน 2562

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายการค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสมาชิก อส. ที่ปฏิบบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ (ไตรมาสที่ 3 ) (จำนวน 4 จังหวัด)

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายการค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสมาชิก อส. ที่ปฏิบบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ (ไตรมาสที่ 3 ) (จำนวน 4 จังหวัด) ...

9 เมษายน 2562

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 (ค่าติดตั้งอินเตอร์เน็ต จ.สมุทรสาคร)

การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 (ค่าติดตั้งอินเตอร์เน็ต จ.สมุทรสาคร) ...

9 เมษายน 2562

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายการค่าเบี้ยเลี้ยงสนามและเสบียงสนาม ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2562 จำนวน 76 จังหวัด)

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายการค่าเบี้ยเลี้ยงสนามและเสบียงสนาม ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2562 จำนวน 76 จังหวัด) ...

9 เมษายน 2562

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อเป็นเงินช่วยเหลือสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ครั้งที่4/2562 (จำนวน 36 จังหวัด)

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อเป็นเงินช่วยเหลือสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ครั้งที่4/2562 (จำนวน 36 จังหวัด) ...

3 เมษายน 2562