โอนจัดสรรงบประมาณ

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน เพื่อเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรสมาชิก อส. ประจำไตรมาส 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2563) ไปตั้งจ่ายที่ทําการปกครองจังหวัดรวม 69 แห่ง และศูนย์ฝึกสมานมิตร จังหวัดประจวบคีรีขันธ

ส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน เพื่อเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรสมาชิก อส. ประจำไตรมาส 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2563) ไปตั้งจ่ายที่ทําการปกครองจังหวัดรวม 69 แห่ง และศ ...

27 ธันวาคม 2562

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

การส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน เพื่อเป็นค่าตอบแทนและเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสมาชิก อส. ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2563) จำนวน 2 เดือน รวม 76 จังหวัด และศูนย์ฝึกสมานมิตร

การส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน เพื่อเป็นค่าตอบแทนและเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสมาชิก อส. ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2563) จำนวน 2 เดือน รวม 76 จังหว ...

26 ธันวาคม 2562

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน โครงการค่ารักษาพยาบาลสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2562) เพิ่มเติม

ส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน โครงการค่ารักษาพยาบาลสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2562) เพิ่มเติม ...

28 พฤศจิกายน 2562

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อนโครงการเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรสมาชิก อส. ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - มีนาคม 2562) เพิ่มเติม

ส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อนโครงการเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรสมาชิก อส. ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - มีนาคม 2562) เพิ่มเติม ...

28 พฤศจิกายน 2562

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับรถดับเพลิง รถบรรทุกน้ำ และรถกู้ภัยอเนกประสงค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ไตรมาส 1)

ส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับรถดับเพลิง รถบรรทุกน้ำ และรถกู้ภัยอเนกประสงค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ไตรมาส 1) ...

21 พฤศจิกายน 2562

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน (งบปฏิบัติการ)

ส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน (งบปฏิบัติการ) ...

21 พฤศจิกายน 2562

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน เพื่อเป็นค่าสาธารณูปโภค ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2562) จำนวน 74 จังหวัด

ส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน เพื่อเป็นค่าสาธารณูปโภค ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2562) จำนวน 74 จังหวัด ...

17 ตุลาคม 2562

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน เพื่อเป็นค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสมาชิก อส. ที่ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ (จชต.) ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2562) จำนวน 4 จังหวัด

ส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน เพื่อเป็นค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสมาชิก อส. ที่ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ (จชต.) ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2562) จำนวน 4 จัง ...

16 ตุลาคม 2562