โอนจัดสรรงบประมาณ

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

การส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นค่ารักษาพยาบาลสมาชิก อส. ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2563) จำนวน 75 จังหวัด และศูนย์ฝึกสมานมิตร จ.ประจวบคีรีขันธ์

การส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นค่ารักษาพยาบาลสมาชิก อส. ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2563) จำนวน 75 จังหวัด และศูนย์ฝึกสมานมิตร จ.ประจวบคีรีขันธ์ ...

6 มีนาคม 2563

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

การส่งเงินจัดสรรงบประมาณายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรสมาชิก อส. ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2563) จำนวน 76 จังหวัด และศูนย์ฝึกสมานมอตร จ.ประจวบคีรีขันธ์

การส่งเงินจัดสรรงบประมาณายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรสมาชิก อส. ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2563) จำนวน 76 จังหวัด และศูนย์ฝึกสมานมอตร จ.ประจวบคีรีขันธ์ ...

6 มีนาคม 2563

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

การส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นค่าสาธารณูปโภคไตรมาสที่ 2-3 (เดือนมกราคม-พฤษภาคม 2563) จำนวน 74 จังหวัด

การส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นค่าสาธารณูปโภคไตรมาสที่ 2-3 (เดือนมกราคม-พฤษภาคม 2563) จำนวน 74 จังหวัด ...

6 มีนาคม 2563

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

การส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน เพื่อเป็นค่าตอบแทนและเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสมาชิก อส. ประจำไตรมาสที่ 2 เพิ่มเติม (เดือนมีนาคม 2563) จำนวน 1 เดือน (จำนวน 76 จังหวัด และศูนย์ฝึกสมานมิตร)

การส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน เพื่อเป็นค่าตอบแทนและเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสมาชิก อส. ประจำไตรมาสที่ 2 เพิ่มเติม (เดือนมีนาคม 2563) จำนวน 1 เดือน (จำนวน 76 จัง ...

20 กุมภาพันธ์ 2563

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน โครงการเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรสมาชิก อส. ไตรมาสที่ 2 (มกราคม-มีนาคม 2563) เพิ่มเติม จำนวน 11 จังหวัด

ส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน โครงการเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรสมาชิก อส. ไตรมาสที่ 2 (มกราคม-มีนาคม 2563) เพิ่มเติม จำนวน 11 จังหวัด ...

27 มกราคม 2563

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ส่งเงินจัดสรรงบประมาาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น งบรายจ่ายอื่น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการรักษาความปลอดภัย และการอำนวยความสะดวกการจราจรในงานพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 จำนวน 13 จังหวัด

ส่งเงินจัดสรรงบประมาาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น งบรายจ่ายอื่น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการรักษาความปลอดภัย และการอำนวยความสะดวกการจราจ ...

20 มกราคม 2563

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ส่งเงินจัดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน เพื่อเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงและเสบียงสนามสมาชิก อส. ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-มีนาคม 2563) ไปตั้งจ่ายที่ทำการปกครองจังหวัดรวม 76 แห่ง

ส่งเงินจัดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน เพื่อเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงและเสบียงสนามสมาชิก อส. ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-มีนาคม 2563) ไปตั้งจ่ายที่ทำการปกครองจังหวัดรวม 76 แห่ง ...

15 มกราคม 2563

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ส่งเงินจัดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน เพื่อเป็นค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสมาชิก อส. ที่ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ (จชต.) ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2563) จำนวน 2 เดือน ไปตั้งจ่ายที่ทำการปกครองจังหวัดรวม 4 แห่ง

ส่งเงินจัดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน เพื่อเป็นค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสมาชิก อส. ที่ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ (จชต.) ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2563) จำนวน 2 เดื ...

15 มกราคม 2563