ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวใหม่

การสำรวจข้อมูลปริมาณงานพัสดุของที่ทำการปกครองจังหวัด/อำเภอ

กรมการปกครองจะดำเนินการสำรวจข้อมูลปริมาณงานพัสดุและข้อมูลโครงการและงบประมาณจัดซื้อจัดจ้างของที่ทำการปกครองจังหวัด/อำเภอ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงกระบวนงาน ด้านพัสดุของที่ทำการปกครองจังหวัด/อำเภอ ...

5 กรกฎาคม 2562

ข่าวใหม่

โครงการสดใสวัยเกษียณ ประจำปี พ.ศ. 2562

กรมการปกครองร่วมกับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการปกครอง จำกัด กำหนดจัดฝึกอบรมตามโครงการสดใสวัยเกษียณ ประจำปี พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 30 - 31 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมแกรนด์ ฮาวเวิร์ด ถนนเจริญราษฎร์ แขวงบางโคล่ เขต ...

1 กรกฎาคม 2562

ข่าวใหม่

การให้กู้เงิน "โครงการบ้าน ธอส. - กบข. เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ ครั้งที่ 14"

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) และ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ได้ร่วมกันจัดทำ "โครงการบ้าน ธอส. - กบข. เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ ครั้งที่ 14" โดยกำหนดระยะเวลาดำเนินโครงการตั้งแต่บัดนี้ ...

24 มิถุนายน 2562

ข่าวใหม่

ขอข้อมูลลูกจ้างเหมาบริการสังกัดกรมการปกครอง

30 พฤษภาคม 2562

ด้วยกรมการปกครองอยู่ระหว่างการพัฒนาสิทธิ สวัสดิการ และความก้าวหน้าของบุคลากรในสังกัด จึงขอให้จังหวัด สำนัก/กอง จัดทำข้อมูลลูกจ้างเหมาบริการในสังกัด รายละเอียดตามแบบฟอร์มที่กำหนด ส่งให้กรมการปกครอง (กอ ...

30 พฤษภาคม 2562

ข่าวใหม่

โครงการสร้างเสริมสุขภาพฯ รุ่นที่ 2

กรมการปกครองร่วมกับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการปกครองร่วมกันจัดโครงการสร้างเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรกรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ค่ายสุขภาพ) รุ่นที่ 2 วันที่ 26 - 28 มิถุนายน 2562 ณ ศู ...

22 พฤษภาคม 2562

ข่าวใหม่

โครงการ "เยาวชนแถวหน้า" ครั้งที่ 5

3 เมษายน 2562 - 11 มิถุนายน 2562

กรมการปกครองร่วมกับกลุ่มบริษัทซีดีจี ได้จัดทำโครงการ "เยาวชนแถวหน้า" ครั้งที่ 5 โดยเปลี่ยนจากการทดสอบความรู้เป็นการประกวดเรียงความ ในหัวข้อ เทคโนโลยี กับ สังคมไทย : โซเซียลมีเดีย การสร้างสรร ...

5 เมษายน 2562

ข่าวใหม่

ข้าราชการพลเรือนสามัญที่จะต้องพ้นจากราชการเพราะครบเกษียณอายุในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ข้าราชการพลเรือนสามัญที่จะต้องพ้นจากราชการเพราะครบเกษียณอายุในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ...

26 กุมภาพันธ์ 2562

ข่าวใหม่

โครงการเตรียมความพร้อมข้าราชการกรมการปกครองที่เข้ารับการฝึกอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ หลักสูตร จิตอาสา 904 "หลักสูตรประจำ" รุ่นที่ 3/62 ประจำปี 2562

โครงการเตรียมความพร้อมข้าราชการกรมการปกครองที่เข้ารับการฝึกอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ หลักสูตร จิตอาสา 904 "หลักสูตรประจำ" รุ่นที่ 3/62 ประจำปี 2562 ...

4 กุมภาพันธ์ 2562